Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Kinh Thánh & Suy Gẫm > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 17

Gióp 17
1 Hơi thở tôi bay đi; các ngày tôi hầu hết;Mồ mả sẵn dành cho tôi!
2 Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi,Mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó.
3 Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ; hãy bảo lãnh tôi bên Chúa;Vì ngoài Chúa ai sẽ bão lãnh cho tôi?
4 Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng,Nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên.
5 Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp,Mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn
6 Nhưng Đức Chúa Trời có làm tôi trở nên tục ngữ của dân sự,Chúng khạc nhổ nơi mặt tôi.
7 Mắt tôi lư lờ vì buồn rầu,Tứ chi tôi thảy đều như một cái bóng.
8 Các người ngay thẳng đều sẽ lấy làm lạ,Còn người vô tội sẽ nổi giận cùng kẻ ác tệ.
9 Song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình,Và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn.
10 Nhưng, hỡi các ngươi, hết thảy khá biện luận lại nữa;Song ta không thấy trong các ngươi có ai khôn ngoan.
11 Các ngày tôi đã qua,Các mưu ý tôi, tức các thiết ý của lòng tôi, đã bị diệt
12 Chúng lấy đêm trở làm ngày;Trước sự tối tăm, chúng nói rằng ánh sáng hầu gần.
13 Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi,Nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm;
14 Ví tôi đã nói với cái huyệt rằng: Ngươi là cha ta;Với sâu bọ rằng: Các ngươi là mẹ và chị ta,
15 Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu?Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được?
16 Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất,Thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)