Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 14  


Gióp 14
1 Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày,Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
2 Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát;Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.
3 Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người dường ấy,Và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao?
4 Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch?Chẳng một ai!
5 Nếu các ngày của loài người đã định rồi,Nếu số tháng người ở nơi Chúa,Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được,
6 Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ,Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy.
7 Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậySẽ còn mọc lên nữa,Không thôi nứt chồi.
8 Dẫu rễ nó già dưới đất,Thân nó chết trong bụi cát,
9 Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi,Và đâm nhành như một cây tơ,
10 Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó,Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu?
11 Nước hồ chảy mất đi,Sông cạn và khô:
12 Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy:Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời,Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.
13 Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ,Che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi,Định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!
14 Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ,Cho đến chừng tôi được buông thả.
15 Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa;
16 Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi,Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao?
17 Các tội phạm tôi bị niêm trong một cái túi,Và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại.
18 Song núi lở tan thành ra bụi,Và hòn đá bị nhắc dời khỏi chỗ nó.
19 Nước làm mòn đá,Lụt trôi bụi đất:Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hi vọng của loài người.
20 Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn, đoạn nó đi qua mất;Chúa đổi sắc mặt nó, và đuổi nó đi.
21 Các con trai người đựơc tôn trọng, còn người nào biết đến;Chúng bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào.
22 Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người,Và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)