Ngày 28 Tháng Giêng, Năm 2023

Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. (Phi-líp 1:21)


Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)