Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 25  


Gióp 25
1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2 Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa:Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của Ngài.
3 Ai cai được số của đạo binh Chúa?Có ai mà ánh sáng ngài không chói đến sao?
4 Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5 Kìa, mặt trăng không chiếu sáng,Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6 Phương chi loài người vốn giống như con sâu,Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)