Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 8  


Gióp 8
1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:
2 Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ,Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?
3 Đức Chúa Trời há thiên đoán ư?Đấng Toàn năng há trái phép công bình sao?
4 Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài,Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác chúng nó.
5 Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng,
6 Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng,Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh.
7 Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn,Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.
8 Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa,Khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên.
9 (Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì;Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng);
10 Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông, nói chuyện với ông,Và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao?
11 Sậy há mọc nơi chẳng bưng bàu ư?Lác há mọc lên không có nước sao?
12 Khi còn xanh tươi chưa phải phát,Thì đã khô trước các thứ cỏ khác.
13 Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy:Sự trông cậy kẻ không kính sợĐức Chúa Trời sẽ hư mất;
14 Nơi người nương nhờ sẽ bị truất,Điều người tin cậy giống như váng nhện.
15 Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc;Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi.
16 Trước mặt trời, nó xanh tươi.Nhành lá che phủ vườn nó.
17 Rễ nó quấn trên đống đá,Nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi.
18 Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó,Thì chỗ ấy bèn từ chối nó, mà rằng: Ta chẳng hề thấy ngươi!
19 Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó;Sẽ có loài khác từ đất nảy ra.
20 Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn,Cũng không giúp đỡ kẻ hung ác.
21 Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông đựơc đầy vui cười;Và môi ông tràn ra tiếng reo mừng.
22 Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ,Và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)