Trang Bìa > Tìm Hiểu Tin Lành > Thánh Kinh theo Đề Tài  


Dưới đây là những bài gồm những câu được trích từ Kinh Thánh dựa theo đề tài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)