Trang Bìa > Tìm Hiểu Tin Lành > Thánh Kinh theo Đề Tài > Thế Giới Và Nhân Loại  


Thế Giới và Nhân Loại: Khởi Đầu và Chấm Dứt!

Nguồn gốc của thế giới:
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng Thế Ký 1:1).

Nguồn gốc của con người:
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (Sáng Thế Ký 2:7).
Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam (Sáng Thế Ký 2:21-22).

Nguồn gốc của tội lỗi:
Ngài lại phán cùng Ađam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn (Sáng Thế Ký 3:17).

Sự di truyền của tội lỗi:
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội (Rô-ma 5:12).

Hậu quả của tội lỗi:
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23).

Chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời:
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

Con đường duy nhất để được cứu:
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36).

Không một ai xứng đáng để được cứu:
Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không (Rôma 5:8).

Được cứu chỉ bởi ân điển:
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8).

Người được cứu sẽ sống với Chúa:
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi (Khải huyền 21:3-4).

Người không được cứu sẽ bị hình phạt:
Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai (Khải huyền 21:8).

Thế giới nầy sẽ chấm dứt:
Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả (2 Phi-e-rơ 3:10).

Ngày tận thế thì rất gần:
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện (1 Phi-e-rơ 4:7).

Điều nầy chắc chắn sẽ xảy ra:
Vì Đức Giê-hôva vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô (A-ghê 2:6).

Chúng ta hãy ăn năn và cầu xin để được Chúa thương xót:
Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! (Lu-ca 18:13).
Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành (Mác 1:15).

Những câu trên đã được trích ra từ Kinh Thánh. Nếu bạn muốn biết thêm về tương lai của thế giới và nhân loại, tội lỗi và sự trừng phạt, cơn phẫn nộ của Thượng Đế và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Hãy đọc Kinh Thánh. Cầu xin tình yêu và ân sủng của Thượng Đế đến với bạn và gia đình bạn.

"Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Côrinh- tô 6:2).

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)