Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách Rutơ  


Dưới đây là những bài học Kinh Thánh trong sách Rutơ đã được in trong tờ Thuộc Linh gửi ra hàng tháng trước đây.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)