Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách 1Phierơ  


Dưới đây là những bài giảng trong sách 1Phierơ được in trong tờ Thuộc Linh và gửi ra trước đây.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)