Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp  


Các câu chuyện và bài học trong sách Gióp.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)