Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp  


Dưới đây là những câu hỏi của bạn đọc và trả lời của chúng tôi.

Vì điều kiện nhân lực của chúng tôi có hạn nên mục nầy không tiếp tục được. Chúng tôi xin đăng lại đây để quí vị tham khảo.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)