Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin  


Mục nầy bao gồm những đề tài liên quan đến đời sống và được giải thích, áp dụng dưới ánh sáng của Thánh Kinh.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)