Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 107. Na-a-man Được Chữa Bịnh Phung - (2Các Vua 5:1-14)  


107. NA-A-MAN ĐƯỢC CHỮA BỊNH PHUNG

(2Các Vua 5:1-14)


Câu Gốc:

"Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ." (2Các Vua 5:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "(Na-banh/ Na-a-man), quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; " (2Các Vua 5:1)

2. "Người nầy vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bịnh (phổi/ phung)." (2Các Vua 5:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vả, có một vài toán dân Sy-ri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Y-sơ-ra-ên làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-a-man." (2Các Vua 5:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ (chữa trị/ giải cứu) chúa tôi khỏi bịnh phung." (2Các Vua 5:3)

5. "Vua Sy-ri đáp: Hãy đi, ta sẽ gửi (xe ngựa/ thơ) cho vua Y-sơ-ra-ên." (2Các Vua 5:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc thơ rồi, liền vui mừng lắm vì biết có thể chữa cho Na-a-man được. (2Các Vua 5:7)

    Đúng hay Sai?

7. "Ê-li-sê sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch." (2Các Vua 5:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Nhưng Na-a-man (háo hức/ nổi giận), vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta." (2Các Vua 5:11)


Điền vào chỗ trống:

9. "Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc _____________, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: "Hãy tắm, thì được sạch."" (2Các Vua 5:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ." (2Các Vua 5:14)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)