Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 108. Đầy Tớ Tham Lam Của Ê-li-sê - (2Các Vua 5:15-27)  


108. ĐẦY TỚ THAM LAM CỦA ÊLISÊ

(2Các Vua 5:15-27)


Câu Gốc:

"Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn ô-li-ve, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao?" (2Các Vua 5:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. " (2Các Vua 5:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Ấy vậy, tôi xin ông nhận (súc vật/ lễ vật) của kẻ tôi tớ ông." (2Các Vua 5:15)

3. "Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta (chẳng nhận gì hết/ nhận hết)." (2Các Vua 5:16)

4. "Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình yên.Khi Na-a-man đã lìa khỏi Ê-li-sê, đi cách (không xa/ xa xa)" (2Các Vua 5:19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Thì Ghê-ha-xi, tôi tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: Kìa, chủ ta có dung thứ cho Na-a-man, người Sy-ri, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." (2Các Vua 5:20)

    Đúng hay Sai?

6. Ghê-ha-xi đổi ý và không chạy theo Na-a-ma. (2Các Vua 5:21)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Ghê-ha-xi đáp: Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy, có hai người trai trẻ, là môn đồ của những tiên tri, ở núi Ép-ra-im đến; ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta-lâng (vàng/ bạc), và hai bộ (áo/ giáo)." (2Các Vua 5:22)

8. "Na-a-man nói: Xin hãy nhận lấy (một/ hai) ta-lâng." (2Các Vua 5:23)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

9. "Người bèn ra mắt Ê-li-sê, chủ mình; người hỏi rằng: (2Các Vua 5:25)

a. Ớ Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến?
b. Ngươi có lấy gì cho ta không?


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao?" (2Các Vua 5:26)

    Đúng hay Sai?

11. "Vì vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ghê-ha-xi đi ra khỏi Ê-li-sê, bị tật phung trắng như tuyết." (2Các Vua 5:27)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)