Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 111. Trả Lại Đất Cho Người Đàn Bà Su-nem - (2Các vua 8:1-6)  


111. TRẢ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ SU-NEM

(2Các vua 8:1-6)

"Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:1-6)


Câu Gốc:

"Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng, mà rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Ê-li-sê bèn nói với người đàn bà, là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại" (2Các Vua 8:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. Ông nói rằng: Hãy chỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngụ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn (bão/ đói) đến; kìa nó sẽ đến trong xứ bảy năm." (2Các Vua 8:1)

3. "Cuối bảy năm, người đàn bà ấy ở xứ Phi-li-tin (chạy về/ trở về), đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình." (2Các Vua 8:3)


Điền vào chỗ trống:

4. "Vả, vua đương nói chuyện với ___________, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, mà rằng: Ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Ê-li-sê đã làm xong." (2Các Vua 8:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Ghê-ha-xi đang thuật cho vua hay thế nào Ê-li-sê đã khiến một kẻ chết sống lại, kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Ê-li-sê đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc (xe/ nhà) và (súc vật/ đồng ruộng) mình." (2Các Vua 8:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. " Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng" (2Các Vua 8:6)

    Đúng hay Sai?

7. "... mà rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:6)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)