Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 112. Giô-ách Sửa Lại Đền Thờ - (2Các Vua 12:1-19)  


112. GIÔ-ÁCH SỬA LẠI ĐỀN THỜ

(2Các Vua 12:1-19)


Câu Gốc:

"Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người." (2Các Vua 12:2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Năm thứ bảy đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm (quan/ vua), và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba." (2Các Vua 12:1)

2. "Giô-ách làm điều (ác/ thiện) trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người." (2Các Vua 12:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vả, đến năm thứ hai mươi ba đời vua Giô-ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ." (2Các Vua 12:6)

    Đúng hay Sai?

4. "Vua Giô-ách bèn đòi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ khác, mà nói rằng: Sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ?" (2Các Vua 12:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái (nồi/ rương), xoi lỗ trên nắp, rồi để gần bàn thờ, về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:9)

6. "Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy (quạt/ bạc) mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:9)


Điền vào chỗ trống:

7. "Khi thấy có nhiều tiền trong rương, ___________ __________ của vua, và ___________ ___________ ___________ thượng phẩm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra, mà đếm, và đem cất." (2Các Vua 12:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Đoạn, hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:11)

    Đúng hay Sai?

9. "Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va; họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Giê-hô-va, và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy." (2Các Vua 12:11-12)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)