Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 116. Giô-si-a - (2Các Vua 22:1-2; 23:1-30)  


116. GIÔ-SI-A

(2Các Vua 22:1-2; 23:1-30)


Câu Gốc:

"Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va," (2Các Vua 23:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. " (2Các Vua 22:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không tẽ tách hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả." (2Các Vua 22:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Đoạn, vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, cả dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri, cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn, đều đi theo người. Người (hát/ đọc) cho chúng nghe các lời của sách giao ước, mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 23:2)

4. "Vua đứng trên tòa, lập (bàn thờ/ giao ước) trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách nầy. " (2Các Vua 23:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Không ai trong dân sự ưng theo lời giao ước ấy. (2Các Vua 23:3)

    Đúng hay Sai?

6. "Vua bèn truyền lịnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, cho mấy thầy phó tế, và các người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ Ba-anh, Át-tạt-tê, và cả cơ binh trên trời." (2Các Vua 23:4)

    Đúng hay Sai?

7. "Người bảo thiêu các vật đó ngoài Giê-ru-sa-lem trong đồng ruộng Xết-rôn, rồi đem tro nó đến Bê-tên." (2Các Vua 23:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà (những vua/ dân) Giu-đa đã lập, đặng xông hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem; cũng đuổi đi những thầy cả dâng hương cho Ba-anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo, và cả cơ binh trên trời." (2Các Vua 23:5)

9. "Người cất hình tượng Át-tạt-tê khỏi (trại quân/ đền thờ) của Đức Giê-hô-va, đem nó ra ngoài Giê-ru-sa-lem, đến khe Xết-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân." (2Các Vua 23:6)

10. "Giô-si-a xây lại chợt thấy những (nhà cửa/ mồ mả) ở trên núi; (2Các Vua 23:16)

11. "Đoạn, vua hỏi rằng: Bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng: Ấy là mồ mả của người Đức Chúa Trời ở Giu-đa, đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho (dân sự/ bàn thờ) tại Bê-tên." (2Các Vua 23:17)

12. "Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến (thần tượng/ Đức Giê-hô-va)." (2Các Vua 23:25)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)