Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 117. Tìm Thấy Quyển Sách Luật Pháp - (2Các Vua 22:3-20)  


117. TÌM THẤY QUYỀN SÁCH LUẬT PHÁP

(2Các Vua 22:3-20)


Câu Gốc:

"Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ nầy sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi." (2Các Vua 22:18-19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Năm thứ mười tám đời Giô-si-a, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai A-xa-lia, cháu Mê-su-lam, đến đền Đức Giê-hô-va, mà dặn rằng: Hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự;" (2Các Vua 22:3-4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: Tôi đã (đánh mất/ tìm được) quyển Luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 22:8)

3. "Hinh-kia trao quyển sách đó cho Sa-phan, và người (đốt/ đọc) nó." (2Các Vua 22:8)

4. "Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, liền (xé/ thay) quần áo mình." (2Các Vua 22:11)

5. "Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự, và cho cả Giu-đa, về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là (nhỏ bé/ lớn lao), tại tổ phụ chúng ta (không có/ có) nghe theo các lời của sách nầy, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta." (2Các Vua 22:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vậy, thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Ạc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa" (2Các Vua 22:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: Hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ dẫn (chim quạ/ tai họa) trên chỗ nầy và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc." (2Các Vua 22:15-16)


Điền vào chỗ trống:

8. "Còn về vua Giu-đa đã sai các người cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng: Về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ nầy sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng __________ ___________, ___________ ___________ xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi." (2Các Vua 22:18-19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi; và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi (sẽ chẳng/ sẽ) thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ nầy.Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy." (2Các Vua 22:20)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)