Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sa-mu-ên > 83. Đa-vít Làm Vua Y-sơ-ra-ên - (2Sa-mu-ên 5:1-4)  


83. ĐA-VÍT LÀM VUA Y-SƠ-RA-ÊN

(2Sa-mu-ên 5:1-4)


Câu Gốc:

"Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, như vầy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên của ta." (2Sa-mu-ên 7:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Bấy giờ, chỉ chi phái Giu-đa đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua." (2Sa-mu-ên 5:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Đã từ xưa, khi (Sa-mu-ên/ Sau-lơ) còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Y-sơ-ra-ên ra trận và đem họ về." (2Sa-mu-ên 5:2)

3. "Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta, và làm (tôi tớ/ vua) của Y-sơ-ra-ên." (2Sa-mu-ên 5:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vậy, hết thảy các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Hếp-rôn, trước mặt Đức Giê-hô-va." (2Sa-mu-ên 5:3)

    Đúng hay Sai?

5. "Chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua của Y-sơ-ra-ên." (2Sa-mu-ên 5:3)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

6. "Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được __________ __________; người cai trị __________ ___________năm." (2Sa-mu-ên 5:4)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)