Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sa-mu-ên > 85. Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với Đa-vít - (2Sa-mu-ên 7:1-17)  


85. GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ĐA-VÍT

(2Sa-mu-ên 7:1-17)


Câu Gốc:

"Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi." (2Sa-mu-ên 7:16)

    Đúng hay Sai?

1. "Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng." (2Sa-mu-ên 7:1-2)

    Đúng hay Sai?

"Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng:" (2Sa-mu-ên 7:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Hãy đi nói cùng Đa-vít, tôi tớ ta, rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi há sẽ xây cho ta một (cái đền/ cái trại) để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết từ ngày ta đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới (xe kéo/ trại) và (nhà tạm/ nhà kho)." Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Y-sơ-ra-ên, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, là kẻ ta dặn chăn dân sự ta, sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng: Cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương?" (2Sa-mu-ên 7:5-7)

3. "Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, như vầy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ (chiến cự/ dẫn dắt) dân Y-sơ-ra-ên của ta." (2Sa-mu-ên 7:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Đức Giê-hô-va cũng phán rằng "Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời." (2Sa-mu-ên 7:12-13)

    Đúng hay Sai?

5. Ngài lại phán "Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi." (2Sa-mu-ên 7:16)

    Đúng hay Sai?

"Na-than đến thuật lại cho Đa-vít mọi lời nầy và sự mặc thị nầy." (2Sa-mu-ên 7:17)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)