Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 62. Sự Kêu Gọi Ghi-đê-ôn - (Các Quan Xét 6:11-40)  


62. SỰ KÊU GỌI GHI-ĐÊ-ÔN

(Các Quan Xét 6:11-40)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy." (Các Quan Xét 6:16)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít, ______________, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an." (Các Quan Xét 6:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi." (Các Quan Xét 6:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng (sức/ quân) của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?" (Các Quan Xét 6:14)

4. "Người thưa rằng: Than ôi! Hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn (giàu/ nghèo) hơn hết; còn tôi là (lớn/ nhỏ) hơn hết trong nhà cha tôi." (Các Quan Xét 6:15)

5. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ (đánh bại/ thấy) dân Ma-đi-an như đánh một người vậy." (Các Quan Xét 6:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi, và một con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba-anh tại nhà cha ngươi, và đánh hạ hình tượng A-sê-ra ở trên đó." (Các Quan Xét 6:25)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Đoạn, tại nơi chót hòn đá nầy, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và sắp đặt mọi việc; rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm __________ __________ thiêu với gỗ hình tượng A-sê-ra mà ngươi đã đánh hạ." (Các Quan Xét 6:26)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Ghê-đê-ôn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một (lốt chiên/ miếng vải) trong sân đạp lúa;" (Các Quan Xét 6:36-37)

9. " nếu sương (cũng/ chỉ) đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ (đoán/ nhận biết) Chúa dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, y như Chúa đã hứa vậy." (Các Quan Xét 6:37)

10. "Việc bèn xảy ra như vậy: Ngày mai Ghê-đê-ôn dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một (chén/ thao) nước." (Các Quan Xét 6:38)

11. "Ghê-đê-ôn lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Xin cơn thạnh nộ Chúa chớ nổi phừng cùng tôi, tôi chỉ sẽ nói lần nầy thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần nầy mà thôi: Xin cho một mình lốt chiên phải (dơ/ khô), còn sương lại đóng khắp trên đất." (Các Quan Xét 6:39)

12. "Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy: Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị (sương/ bụi) phủ." (Các Quan Xét 6:40)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)