Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 64. Sam-sôn Ra Đời - (Các Quan Xét 13)  


64. SAM-SÔN RA ĐỜI

(Các Quan Xét 13)


Câu Gốc:

"Người đàn bà nầy sanh một con trai, đặt tên là Sam-sôn. đứa trẻ lớn lên, và Đức Giê-hô-va ban phước cho." (Các Quan Xét 13:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Dân Y-sơ-ra-ên cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Phi-li-tin trọn bốn mươi năm." (Các Quan Xét 13:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Vả, có một người Xô-rê-a thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người son sẻ, (không có con/ có nhiều con)." (Các Quan Xét 13:2)

3. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con; nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa (gái/ trai)." (Các Quan Xét 13:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch;" (Các Quan Xét 13:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho (Đức Chúa Trời/ người ta); về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin." (Các Quan Xét 13:5)

6. "Ma-nô-a cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi, Chúa! Xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống, lại đến cùng chúng tôi, đặng (chỉ/ dạy) chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sanh ra!" (Các Quan Xét 13:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Ma-nô-a rằng: Người đàn bà phải kiêng cữ mọi điều ta đã dặn;" (Các Quan Xét 13:13)

    Đúng hay Sai?

8. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa.Ma-nô-a nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va," (Các Quan Xét 13:21)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Người đàn bà nầy sanh một con trai, đặt tên là ___________. " (Các Quan Xét 13:24)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)