Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 65. Sam-sôn và Đa-li-la - (Các Quan Xét 16:4-21)  


65. SAM-SÔN VÀ ĐA-LI-LA

(Các Quan Xét 16:4-21)


Câu Gốc:

"Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời." (Các Quan Xét 16:17)


Điền vào chỗ trống:

1. "Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Sô-réc, tên là _______________." (Các Quan Xét 16:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Các quan trưởng Phi-li-tin đến nhà nàng, mà rằng: Hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. " (Các Quan Xét 16:5)

    Đúng hay Sai?

3. " Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng mười một trăm miếng bạc." (Các Quan Xét 16:5)

    Đúng hay Sai?

4. Nhưng Đa-li-la đáp cùng họ rằng "Tôi chẳng làm điều này cho các ông đâu." (Các Quan Xét 16:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Sam-sôn đáp: Nếu người ta trói tôi bằng bảy sợi (dây đàn/ dây cung) tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác." (Các Quan Xét 16:7)

6. "Vả, tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục. Nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Song người bứt những (sợi dây/ dây đàn) như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được." (Các Quan Xét 16:9)

7. "Người đáp: Nếu người ta cột ta bằng (dây lớn/ hòn đá) mới, chưa hề có ai dùng, thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác." (Các Quan Xét 16:11)

8. " Vả, có binh đương phục trong một phòng. Nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh tay, y như một (sợi chỉ/ cái áo) vậy." (Các Quan Xét 16:12)

9. "Đa-li-la nói cùng Sam-sôn rằng: Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy, xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi. Người đáp: Nàng cứ dệt bảy lọn tóc thắt của (râu/ đầu) ta vào trong canh chỉ của nàng. Đa-li-la lấy con sẻ cột chặt lại, rồi la rằng: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cửi ra luôn với canh chỉ." (Các Quan Xét 16:13-14)

10. "Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: (Nón/ Dao cạo) chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác." (Các Quan Xét 16:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

11. "Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người." (Các Quan Xét 16:19)

    Đúng hay Sai?

12. "Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình." (Các Quan Xét 16:20)

    Đúng hay Sai?

"Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục." (Các Quan Xét 16:21)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)