Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 176.Chúa Giê-xu Biến Nước Thành Rượu - (Giăng 2:1-12)  


176.CHÚA GIÊ-XU BIẾN NƯỚC THÀNH RƯỢU

(Giăng 2:1-12)


Câu Gốc:

"Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài." (Giăng 2:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "... có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó." (Giăng 2:1)

    Đúng hay Sai?

2. Chỉ một mình Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám cưới. (Giăng 2:2)

    Đúng hay Sai?

3. "Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa." (Giăng 2:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, (chớ / hãy) vâng theo cả." (Giăng 2:5)

5. "Vả, tại đó có (hai / sáu) cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba (lít / lường) nước." (Giăng 2:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: "Hãy đập bể những ché nầy!" (Giăng 2:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi (cô dâu / chàng rể)" (Giăng 2:9)

8. "... Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu (dở / ngon) đến bây giờ." (Giăng 2:10)

9. "Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn (không tin / tin) Ngài." (Giăng 2:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)