Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 184. Người Đàn Bà Ở Bên Giếng - (Giăng 4:1-42)  


184. NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BÊN GIẾNG

(Giăng 4:1-42)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Thổ Nhĩ Kỳ (Giăng 4:3)

    Đúng hay Sai?

2. "Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình." (Giăng 4:4-5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Tại đó có (nhà / cái giếng) Gia-cốp." (Giăng 4:6)

4. "Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta (một thùng nước / uống)." (Giăng 4:7)


Điền vào chỗ trống:

5. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết __________ __________ ___________ của Đức Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi _______________ ______________." (Giăng 4:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." (Giăng 4:14)

    Đúng hay Sai?

7. "....những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha." (Giăng 4:23)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Người đàn bà bèn bỏ (túi xách / cái vò) của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?" (Giăng 4:28-29)

9. "Có nhiều người (Giu-đa / Sa-ma-ri) ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." (Giăng 4:39)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)