Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 197. Sự Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn - (Giăng 6:1-14)  


197. SỰ HÓA BÁNH CHO NĂM NGÀN NGƯỜI ĂN

(Giăng 6:1-14)


Câu Gốc:

"Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." (Giăng 6:14)

"Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át." (Giăng 6:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh." (Giăng 6:2)

2. "Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với (quân ngịch / môn đồ)." (Giăng 6:3)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Đức Chúa Jêsus... phán với Phi-líp rằng:... (Giăng 6:5)

a. "Chúng ta sẽ đi đâu đặng ở yên một mình?"
b. "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?"

4. "Đây có một đứa con trai, có... (Giăng 6:9)

a. năm cái bánh mì và một cây chả
b. năm cái bánh mạch nha và hai con cá

5. "Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được... (Giăng 6:10)

a. hai ngàn.
b. năm ngàn.


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đức Chúa Jêsus lấy (đá / bánh), tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy (kẹo / cá) phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý." (Giăng 6:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào." (Giăng 6:12)

    Đúng hay Sai?

8. "Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ." (Giăng 6:13)

    Đúng hay Sai?

9. "Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri phải đến thế gian." (Giăng 6:14)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)