Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giê-rê-mi > 147. Sự Kêu Gọi Giê-rê-mi - (Giê-rê-mi 1:1-12)  


147. SỰ KÊU GỌI GIÊ-RÊ-MI

(Giê-rê-mi 1:1-12)


Câu Gốc:

"Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước." (Giê-rê-mi 1:5)

"Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy:... ;" (Giê-rê-mi 1:4)

Điền vào chỗ trống:

1. "Trước khi ____________ ___________ ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi _____________ ___________, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước." (Giê-rê-mi 1:4, 5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ." (Giê-rê-mi 1:6)

    Đúng hay Sai?

3. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi nói: "Tôi là con trẻ" là phải lắm; vì ngươi không đi được khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và không nói mọi điều ta truyền cho nói. (Giê-rê-mi 1:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Đừng sợ vì cớ (khí giới / chúng nó); vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy." (Giê-rê-mi 1:8)

"Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng:..." (Giê-rê-mi 1:9)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi." (Giê-rê-mi 1:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng (cây táo / cây hạnh)." (Giê-rê-mi 1:11)

7. "Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ (chẳng tỉnh thức / tỉnh thức), giữ lời phán ta đặng làm trọn." (Giê-rê-mi 1:12)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)