Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giê-rê-mi > 149. Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm - (Giê-rê-mi 18:1-11)  


149. ĐẤT SÉT TRONG TAY THỢ GỐM

(Giê-rê-mi 18:1-11)


Câu Gốc:

"... đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6)

Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng:

Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà (thợ may / thợ gốm) kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta." (Giê-rê-mi 18:2)

2. "Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đương (đập / nắn) đồ trên cái bàn xây." (Giê-rê-mi 18:3)

3. "Cái bình đã nắn ra bằng (đất sét / sắt thép) (bị hư / nguyên vẹn) trong tay người thợ gốm" (Giê-rê-mi 18:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. " nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm." (Giê-rê-mi 18:4)

    Đúng hay Sai?

5. "Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao?." (Giê-rê-mi 18:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong (mắt / tay) thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong (mắt / tay) ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó." (Giê-rê-mi 18:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không (nghe / vâng theo) tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó." (Giê-rê-mi 18:10)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)