Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách 1Phierơ > Đức Thánh Linh Thánh Hóa - 11/2006  


ĐỨC THÁNH LINH THÁNH HÓA
(1Phierơ 1:2b)

Kính thưa quý hội thánh yêu dấu trong danh Chúa Giêxu Christ. Chúng ta đã học hỏi những câu đầu của sách 1Phierơ. Chúng ta đã thấy những câu này nói đến những đặc tính quan trọng của những người nhận thư này. Thư tín này viết cho những tín hữu tản lạc khắp nơi trên thế giới. Trong câu 1, sứ đồ Phierơ trong sự linh ứng của Đức Chúa Trời nói về mối tương quan của những tín hữu với thế gian nơi họ đang sống. Ông nói rằng những tín hữu là những khách lạ, những người kiều ngụ trên thế gian này. Họ chỉ đi ngang qua thế gian này. Thế gian này không phải là quê hương của họ. Quê hương chúng ta là cơ nghiệp đời đời được dành sẵn cho chúng ta trên trời.

Trong câu 2, trọng tâm chuyển từ mối tương quan của những tín hữu đối với thế gian sang mối tương quan của những tín hữu đối với ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học thể nào Đức Chúa Trời đã hành động trên sự cứu rỗi của chúng ta và đưa chúng ta vào mối thông công với Ngài. Kỳ trước chúng ta tập trung vào sự lựa chọn và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học rằng Đức Chúa Cha biết con cái Ngài cách tường tận bởi Ngài đã chọn lựa họ từ trước buổi sáng thế. Kỳ này chúng ta muốn học hỏi về công việc của Thánh Linh trong sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét đặc biệt ở khía cạnh về công việc của Đức Chúa Trời trên sự thánh hóa chúng ta. Thế thì chủ đề của chúng ta lần này là Đức Thánh Linh thánh hóa.

Nhiều người lên án những người thuộc giáo phái Trưởng Lão là bỏ quên công tác của Đức Thánh Linh. Chúng ta thường bị lên án rằng chúng ta chú trọng công việc của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn và sự toàn quyền tể trị của Ngài hoặc công việc của Chúa Giêxu trong sự xưng nghĩa của chúng ta. Họ cho rằng chúng ta đặt rất ít quan tâm đến công việc của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng đây là một sự mô tả sai lệch về niềm tin cải cách. Tôi tin rằng sự mô tả sai lệch này có lý phần nào nếu đem so với quan niệm về công việc của Đức Thánh Linh theo phong trào ân tứ hay Ngũ Tuần. Theo họ định nghĩa, sự hành động của Đức Thánh Linh đã được liên kết với xúc cảm của chúng ta với việc nói tiếng lạ và làm những phép lạ hiện đại. Trong khi đó những người theo niềm tin cải cách tin tưởng rõ ràng chân xác theo Kinh Thánh rằng việc nói tiếng lạ và phép lạ đó gắn liền với những sự mặc khải đặc biệt, sự viết Kinh Thánh, và chúng được ban cho hầu chứng thực những sứ điệp đầu tiên của các sứ đồ và các đấng tiên tri.

Vì thế, ngày nay bởi chúng ta đã có trọn bộ Kinh Thánh cách hoàn chỉnh, những phép lạ và sự nói tiếng lạ này đã chấm dứt. Thế nhưng có người cho rằng những người theo niềm tin cải cách đã giới hạn công việc của Đức Thánh Linh. Rõ ràng đây là một nhận định sai. Dù chúng ta khước từ cách hiểu theo phong trào ân tứ về công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta vẫn hết lòng cảm kích sự hành động của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chúng ta không tập trung vào phép lạ và tiếng lạ mà vào công tác vĩ đại nhất của Đức Thánh Linh là ứng dụng Phúc Âm vào lòng của dân sự Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta sẽ tập trung vào khi học phần Kinh Thánh này: Sự thánh hóa của Đức Thánh Linh.

Sự thánh hóa của Đức Thánh Linh trong ngữ cảnh này nhằm nói đến cả quá trình của sự cứu rỗi trong đó những tín hữu được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là một sự biệt riêng một dân tộc cho riêng Ngài. Sự thánh hóa mang ý nghĩa đó khi chúng ta đọc trong 1Phierơ đoạn 3 câu 15, "nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ". "Tôn Đấng Christ làm thánh trong lòng mình" nghĩa là biệt riêng Ngài ra, biệt Ngài lên cao hơn mọi đòi hỏi khác trong lòng mình, tôn chỉ một mình Ngài làm Chúa của lòng mình. Nó mang ý nghĩa của sự cung hiến. Chúng ta cung hiến tấm lòng mình cho Chúa, biệt riêng nó ra cho Ngài. Thông qua sự làm việc của Đức Thánh Linh, chúng ta được biệt riêng ra làm dân thánh của Đức Chúa Trời. Xa hơn nữa, chúng ta được biệt riêng ra khỏi tội lỗi và sự thống khổ. Chúng ta được biệt riêng ra để sống cho Ngài.

Khi đọc phần Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng có một mối tương quan rất gần giữa sự chọn lựa và biết trước của Đức Chúa Cha và sự thánh hóa của Đức Thánh Linh, tức là sự làm việc của Đức Thánh Linh. Điều này cũng thể hiện rất rõ trong 2Têsalônica đoạn 2 câu 13 và 14, "Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." Tại đây Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta và tạo nên đức tin nơi lẽ thật trong lòng chúng ta. Ấy chính Đức Chúa Cha chọn lựa dân sự Ngài từ cõi đời đời nhưng chính Đức Thánh Linh ứng dụng công việc của Đấng Christ vào lòng chúng ta trong lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời từ cõi đời đời đã biết trước và lựa chọn chúng ta để thuộc riêng về Ngài. Nhưng chính Đức Thánh Linh Ngài làm việc trong chúng ta ứng dụng điều đó trong chúng ta. Ấy chính qua công việc của Đức Thánh Linh ứng dụng điều đó trong lòng tín hữu mà sự chọn lựa của Đức Chúa Trời được hiệu nghiệm. Chính Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến đức tin và vâng phục Tin Lành. Ấy chính Thánh Linh khiến chúng ta nhìn thấy lẽ thật Tin Lành và cuối cùng dẫn đến việc chúng ta tin nhận rằng Tin Lành là chân thật. Ấy chính Ngài tái tạo tâm linh chết mất của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới trong Đấng Christ. Khi hiểu rằng công việc của Thánh Linh là mở mắt chúng ta hầu nhìn thấy sứ điệp của lẽ thật Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy công việc của Ngài là không thể thiếu được cho sự cứu rỗi của chúng ta. Thánh Linh Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi chúng ta bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời và biệt riêng chúng ta khỏi thế gian.

Sự làm việc của Đức Thánh Linh trong sự thánh hóa chúng ta là một chủ đề mà chúng ta có thể nhìn thấy ở chỗ khác trong sách 1Phierơ này. Trong 1Phierơ đoạn 2 câu 8 và 9, cương vị đặc biệt của chúng ta là Cơ Đốc Nhân được nói đến một cách rõ ràng: "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài". Ấy chính là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà chúng ta được mang vào mối thông công với Chúa, trở nên một dân đặc biệt và được kêu gọi ra khỏi sự sống trong tối tăm, thống khổ và tội lỗi là những điều cuối cùng sẽ dẫn đến sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời. Ấy chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta khỏi sự sống đó để vào sự sống với Chúa Giêxu Christ là Cứu Chúa chúng ta. Chính Đức Thánh Linh ứng dụng công việc của Cứu Chúa kính yêu của chúng ta vào lòng chúng ta. Ngài biệt riêng chúng ta khỏi thế gian khiến chúng ta nên dân thánh của Ngài. Tự chúng ta không thể nào làm cho mình nên thánh khiết cho Chúa. Ấy chính Đấng Christ khiến chúng ta nên thánh, chính Thánh Linh khiến chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời, khiến chúng ta được biệt riêng ra cho Ngài.

Khi xem trong 1Phierơ chúng ta cũng thấy rằng sự nên thánh hay sự biệt riêng ra làm dân thánh cho Đức Chúa Trời cũng là một sự kêu gọi đến sự tin kính và thánh khiết cá nhân. Sự thánh khiết trong nguyên ngữ cũng mang ý nghĩa của sự được biệt riêng, từ trên cao hay thanh sạch. Khi nói đến sự thánh khiết, chúng ta thường nói đến sự công chính, nghĩa là được kêu gọi sống cách công bình theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là dân thánh. Chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian ô uế, không tin kính. Chúng ta thấy lời kêu gọi sống thánh khiết được nhắc lại nhiều lần trong 1Phierơ đặc biệt là trong câu 15 và 16, "Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh." Tại đây Kinh Thánh nhắc lại lời kêu gọi chúng ta sống một đời sống biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúng ta được kêu gọi sống thích hiệp với công việc của Đức Thánh Linh.

Chúng ta phải thể hiện trái Thánh Linh trong cách cư xử chúng ta với nhau. Lời ăn tiếng nói của chúng ta phải bày tỏ Thánh Linh đang hành động trong chúng ta. Hành động của chúng ta phải biệt riêng ra khỏi những việc làm của thế gian bởi việc làm của chúng ta hướng về mục tiêu tối hậu là tôn vinh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta làm mọi sự, dù ăn hay uống, cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Thế nên mọi cách cư xử chúng ta phải biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúng ta được biệt riêng ra không chỉ để làm dân thánh của Đức Chúa Trời mà còn được tách biệt khỏi một đời sống tội lỗi. Thế nên chúng ta có thể nói đến sự nên thánh theo ý nghĩa liên tiến nghĩa là còn diễn ra xuyên suốt cuộc đời chúng ta, thể nào hằng ngày chúng ta tách biệt khỏi tội lỗi và sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Tít đoạn 3 câu 4 và 5 có nói đến công việc này của Đức Thánh Linh, "Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh". Kinh Thánh chỉ rõ rằng một phần của công việc Đức Thánh Linh là rửa và tái sanh hồn linh chúng ta, khiến chúng ta tin nơi Chúa Giêxu Christ, mang chúng ta đến đức tin, biệt riêng chúng ta khỏi thế gian. Trách nhiệm của Đức Thánh Linh cũng là tái tạo, thánh hóa tấm lòng chúng ta để phục sự Đức Chúa Trời.

Khi học tiếp câu 2, chúng ta sẽ thấy đây rõ ràng là mục tiêu của công việc thánh hóa của Đức Thánh Linh, bởi Kinh Thánh chép rằng: "...và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài". Đó là mục tiêu tối hậu của công tác thánh hóa của Đức Thánh Linh. Khi suy nghĩ đến công việc của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, rằng đây là việc làm của Đức Chúa Trời trên chúng ta, Kinh Thánh tại đây cũng cho chúng ta biết rằng sự nên thánh là một công tác thiên thượng. Ngài là Đấng gọi chúng ta khỏi thế gian này, khỏi sự rủa sả và phán xét của Đức Chúa Trời để bước vào sự sống đời đời. Ngài là Đấng ứng dụng công tác cứu rỗi của Đấng Christ vào lòng chúng ta. Ngài cũng là Đấng tái tạo tấm lòng chúng ta. Galati đoạn 5 câu 25 dạy chúng ta bước theo Thánh Linh, bước theo sự dẫn dắt của Ngài, sống làm dân thánh của Ngài.

Sáng nay chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Trước bàn tiệc thánh chúng ta được kêu gọi nhớ lại công việc của Đấng Christ. Chúng ta được nhắc nhở rằng Đấng Christ chết trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài dang tay ra trên cây gỗ, chịu nhục hình trên thập tự giá đến nỗi Ngài cất tiếng kêu rằng: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Ngài chịu khổ và trả thay tội lỗi chúng ta. Ngài trả giá mua sự cứu rỗi chúng ta. Làm thế nào chúng ta biết điều này là thật? Làm sao chúng ta có thể tin điều này? Làm thế nào chúng ta có thể tin rằng chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi? Ấy chính là công việc của Đức Thánh Linh. Ấy chính công việc của Đức Thánh Linh khiến chúng ta có thể đến, sẵn sàng dự phần tiệc thánh.

Chúng ta đến bàn tiệc thánh như thế nào? Chúng ta đến với tư cách là những người tin bởi sự làm việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng đến như những người đã được biệt riêng khỏi thế gian, được kêu gọi bước vào mối thông công với Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài đã thánh hóa chúng ta. Chúng ta đến như những người sống đời sống theo ý muốn Đức Chúa Trời thể hiện trái Thánh Linh. Chúng ta chưa được trọn vẹn. Chúng ta vẫn còn phải đến với Đức Chúa Trời xin Ngài tha thứ. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời đang tái tạo tấm lòng chúng ta, ban ơn cho chúng ta đắc thắng tội lỗi hầu sống cho Ngài. Chúng ta đến như những người khước từ tội lỗi, gớm ghiếc tội lỗi và ăn năn về tội lỗi bởi sự hành động của Thánh Linh. Chúng ta đến như một dân được thánh hóa bởi ấy là công việc của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài. Khi dự phần nơi bàn tiệc thánh, chúng ta dâng lời cảm tạ công tác của Đức Thánh Linh bởi chính ân điển thánh hóa của Ngài mang chúng ta đến trong mối thông công với Đức Chúa Trời và trong mối thông công với Ngài đưa chúng ta đến đức tin và sự sống cho Ngài. Chúng ta cầu xin rằng khi dự phần vào bàn tiệc thánh, chúng ta được khích lệ bởi Thánh Linh để sống ngày càng sáng danh Đức Chúa Trời nhiều hơn.

Lạy Cha toàn năng thiên thượng của chúng con. Hôm nay chúng con xin Ngài cho chúng con được thánh hóa, được kêu gọi biệt riêng khỏi thế gian tăm tối, khổ đau và tội lỗi này hầu được kêu gọi vào đời sống mới biết rằng chúng con thuộc dân thánh của Ngài, một dân tộc đặc biệt cho Ngài. Xin cho chúng con nhìn thấy và nếm biết rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Chúng con cảm tạ Ngài về công việc của Thánh Linh trong lòng chúng con, Đấng đã biến cải chúng con, ứng dụng công việc của Đấng Christ vào lòng chúng con. Xin Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con, thánh hóa chúng con hầu chúng con được tinh sạch, thánh khiết và sống như thế giữa thế gian này. Xin Thánh Linh tiếp tục hành động trong chúng con. Xin Ngài chúc phước trên bàn tiệc thánh mà chúng con sắp dự phần đây. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêxu Christ. Amen.

Dịch từ bài giảng của Rev. Marc Renkema
Trinity OPC Bothell WA USA

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)