Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách 1Phierơ > Những Người Chăn Giữ Hội Thánh - 02/2010  


NHỮNG NGƯỜI CHĂN GIỮ HỘI THÁNH
(1Phierơ 5:1-4)

Kính thưa hội thánh yêu dấu trong danh Cứu Chúa Giêxu Christ. Khúc Kinh Thánh của chúng ta hôm nay có vẻ như chuyển đề tài từ chỗ tập trung vào sự chịu khổ là trọng tâm của những bài học của chúng ta trong vài lần qua. Chuyển từ đề tài từ hội thánh phải chịu khổ trong thế gian nầy qua sự kêu gọi và trách nhiệm của những người trưởng lão trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên sự thay đổi đề tài nầy không bất ngờ như khi mới nhìn thấy trong khúc Kinh Thánh nầy. Có một chữ nhỏ trong tiếng Hilạp đứng trước khúc Kinh Thánh nầy bị bỏ sót không được dịch lại trong nhiều bản dịch, chữ đó là chữ "Bởi vì". Nói cách khác, điều mà vị sứ đồ dạy chúng ta là: Bởi vì nhu cầu của hội thánh chịu khổ, Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan vô lượng của Ngài đã cung cấp những trưởng lão để phục vụ cho nhu cầu của hội thánh.

Trưởng lão được kêu gọi phục vụ theo cách được bày ra trong khúc Kinh Thánh của chúng ta. Những trưởng lão, cùng với sứ đồ Phierơ cùng chịu khổ với bầy được kêu gọi chăn bầy. Chức vụ trưởng lão và những ai giữ chức vụ nầy vì thế phải hiểu rằng đây là sự chu cấp của Đức Chúa Trời, đây là sự chăm sóc tối thượng của Đức Chúa Trời cho hội thánh Ngài. Lời chỉ dẫn đưa ra ở đây nói đến tinh thần của những ai được kêu gọi để phục vụ trong hội thánh. Thật vậy, sứ đồ Phierơ đang nói với những trưởng lão ở điểm nầy nhưng quí vị không nên bước ra ngoài nếu quí vị không phải là trưởng lão. Nếu nói rằng khúc Kinh Thánh nầy không liên quan gì đến tôi, chỉ ông DeGrow, Rorbert và O"Connell mới cần lắng nghe còn tất cả thì đi xuống lầu dưới bây giờ. Không! Chúng ta sẽ xem khúc Kinh Thánh nầy và cảm tạ Đức Chúa Trời về sự chu cấp mà Ngài ban cho. Quí vị được ban cho những đầy tớ. Những đầy tớ được kêu gọi canh giữ linh hồn quí vị, chăm sóc quí vị khi bị thử thách, giám thị quí vị trong chuyến hành trình thuộc linh với Chúa. Quí vị thấy không? Đức Chúa Trời, với ân điển của Ngài, đã không bỏ chúng ta cô đơn. Ngài đã ban cho hội thánh Ngài những người lãnh đạo để hướng dẫn chúng ta trong trận chiến. Những tiêu chuẩn khúc Kinh Thánh nầy đưa ra ở đây là những đặc tính mà chúng ta phải tìm nơi những người chúng ta bầu ra để giữ chức vụ đặc biệt nầy. Đây là tiêu chuẩn mà quí vị, là hội thánh phải cầu xin cho có được trong những vị đã được kêu gọi vào trong sự hầu việc nầy. Xa hơn thế, những tiêu chuẩn nầy nên là mục tiêu của tất cả Cơ Đốc nhân chúng ta phải mong mỏi, trong một mức độ nào đó. Trong phạm vi nào đó tôi đang giảng cho chính tôi sáng hôm nay và cũng giảng cho các ông DeGrow, Rorbert, và O"Connell. Những ông nầy trong hội thánh của chúng ta được kêu gọi chăn giữ quí vị, hướng dẫn quí vị, dẫn dắt quí vị, săn sóc nhu cầu đặc biệt của quí vị. Họ phục vụ như là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đây là sự kêu gọi của họ. Đây là sự kêu gọi của tôi. Đây là cách mà chúng tôi phải phục vụ.

Điều đầu tiên chúng ta thấy trong khúc Kinh Thánh nầy là, vị sứ đồ tự nhận mình là một trưởng lão đồng công trong hội thánh của Đấng Christ. Khi đọc khúc Kinh Thánh nầy quí vị có thể thấy vị sứ đồ tự hạ mình xuống. Ông đã không dùng cương vị của mình là sứ đồ, hay mình đã từng đi theo Đấng Christ như một trong những sứ đồ đầu tiên đã muốn hơn những người đồng công với mình. Nhưng thay vào đó sứ đồ Phierơ dùng cơ hội nầy để nhấn mạnh sự đoàn kết của ông với họ. Ông giống như họ là trưởng lão trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Những tiêu chuẩn của một trưởng lão mà ông nhắc đến bắt đầu với ông. Những điều đó cũng áp dụng cho ông. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phierơ khác thường một chút về một mặt nào đó bởi vì chính ông đã chứng kiến sự chịu khổ của Đấng Christ. Phierơ biết sự chịu khổ của Đấng Christ khi mắt của Chúa Giêxu ngước lên nhìn ông trong sân của trường án, ông thấy sự đau đớn của sự bị khước từ bởi sự chối bỏ của chính ông, là bạn yêu dấu của Ngài, ba lần. Phierơ đã nhìn thấy xa xa cái chết thảm khốc mà Đấng Christ chết trên thập tự giá. Ông đã kinh nghiệm và nhìn thấy Chúa Giêxu vật lộn trong vườn Ghếtsêmanê. Ông biết sự chịu khổ của Cứu Chúa của ông. Nhưng Phierơ đã không tách rời sự chịu khổ của Đấng Christ với ông đơn giản như là người quan sát. Phierơ đã chứng kiến sự chịu khổ của Đấng Christ một cách cá nhân. Ông không chỉ đơn giản là người chứng kiến sự chịu khổ của Đấng Christ nhưng ông đã chịu đựng điều sỉ nhục nhiều lần vì danh của Đấng Christ trong cuộc hành trình của chính ông. Ông dự phần trong sự chịu khổ của Đấng Christ được nói đến trong đoạn 4 câu 11. Ông dự phần trong sự chịu khổ ngay cả như người làm điều đúng. Chịu khổ vì cớ sự công bình. Ông đồng công với họ và cũng dự phần trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Quí vị thấy điều Phierơ nói đến trong những câu mở đầu giống như "Hãy xem tôi là tấm gương mà các trưởng lão phải noi theo bởi vì tôi đi theo dấu chân của Cứu Chúa của chính tôi là Chúa Cứu Thế Giêxu". Ông đồng nhất hóa với sự chịu khổ của Đấng Christ và cũng đồng cảm với sự chịu khổ của những trưởng lão đồng công là những người đến lượt cũng đồng cảm với sự chịu khổ của dân sự của Đức Chúa Trời.

Sau khi nhắc đến những điều đó rồi Phierơ tiếp tục nói với những trưởng lão phải chăn bầy của Đức Chúa Trời như thế nào. Khi xem khúc Kinh Thánh nầy quí vị phải thấy rằng Phierơ đang truyền qua trách nhiệm được ban cho ông lúc ban đầu bởi chính Đức Chúa Giêxu. Quí vị có nhớ câu chuyện trong sách Giăng đoạn 21 sau sự sống lại của Đức Chúa Giêxu từ cõi chết không? Quí vị có nhớ Phierơ và đồng bạn với ông đi trở về biển Galilê để đánh cá? Họ đánh cá cả đêm nhưng không được gì cả rồi khi họ vào bờ thì Chúa Giêxu đang đứng ở đó. Chúa Giêxu bảo họ bỏ lưới phía bên kia thuyền thì họ bắt được nhiều cá lắm. Phierơ nhảy xuống nước đi vào bờ để chào Chúa Cứu Thế mà ông biết là đang ở đó. Sau bữa ăn sáng, sau khi họ đã ăn xong Chúa Giêxu phán với Phierơ: "Phierơ, ngươi yêu ta chăng?" Phierơ trả lời lại ngay: "Vâng tôi yêu Chúa". Chúa Giêxu hỏi câu hỏi nầy ba lần và Phierơ trả lời một cách mạnh mẽ. Ông không chấp nhận sự chối Chúa của ông. Mỗi lần sau câu trả lời của Phierơ, Chúa Giêxu phán với vị sứ đồ nầy: "Hãy chăn chiên ta". Lần thứ hai Chúa phán với ông: "Hãy chăn chiên ta". Lần thứ ba Ngài lại phán lần nữa: "Hãy chăn chiên ta". Ông dùng cùng một chữ ở đây trong khúc Kinh Thánh nầy mà Chúa Cứu Thế dùng trong lần thứ nhì khi Ngài phán cùng Phierơ rằng ông phải chăn bầy. Ông phải chăn giữ họ. Sự kêu gọi của Chúa Giêxu cho Phierơ giờ đây được Phierơ truyền qua cho những trưởng lão của hội thánh. Giống như Phierơ trông nom nhu cầu của bầy bây giờ phần việc đó được truyền qua trưởng lão của thế hệ mới, truyền qua trưởng lão của nhiều thế kỷ theo sau. Phierơ ra lệnh cho những trưởng lão phải chăm sóc, phải chăn bầy.

Chăm sóc hay chăn bầy có ý nghĩa gì? Tôi tin rằng chăn bầy có một số ý nghĩa. Chắc chắn bao gồm mệnh lệnh của Chúa Giêxu cho Phierơ nơi bãi biển rằng họ phải được nuôi. Một trong những trách nhiệm của trưởng lão là nuôi dưỡng dân sự của Đức Chúa Trời. Không phải là chúng tôi ra chợ Albertson và trở về với một số đồ ăn và cung cấp cho quí vị với thực phẩm đó. Rõ ràng sự nuôi dưỡng mà Chúa Giêxu nói đến sâu sắc hơn điều đó nhiều. Sự nuôi dưỡng từ Lời của Đức Chúa Trời. Ấy là bởi giảng dạy Tin lành ân điển hầu cho quí vị được cứu qua huyết của Chúa Cứu Thế. Ấy là sứ điệp Tin lành mà chính Chúa Giêxu bảo chúng ta phải nuôi mình nơi Ngài. Chúa Giêxu Christ là sứ điệp chính yếu trong Lời của Đức Chúa Trời phải được cung cấp thường xuyên cho dân sự của Đức Chúa Trời. Đây là sự nuôi dưỡng mà Chúa muốn nói. Đây là sự nuôi dưỡng mà những ông được kêu gọi làm trưởng lão phải trung tín công bố. Đấng Christ phải là trung tâm của sứ điệp.

Công việc chăn bầy còn nhiều hơn điều đó, không chỉ nuôi dưỡng thôi mà còn bảo vệ nữa. Quí vị có nhớ trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 20 không? Quí vị đọc thấy trong đoạn nầy Phaolô gặp những trưởng lão ở Êphêsô lần cuối cùng. Khi gặp họ ông cảnh cáo họ rằng khi thời kỳ đến sẽ có muông sói đến tấn công bầy, "Anh em hãy giữ lấy mình, mà luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo cho mọi người luôn." (Công vụ 20:28-31). Một phần trong trách nhiệm giao cho các trưởng lão trong các hội thánh là bảo vệ tín hữu. Bảo vệ họ để khỏi sa ngã vào tội lỗi. Vì lý do đó cho nên các trưởng lão của hội thánh rất tích cực trong việc kỷ luật trong hội thánh khi có người đi xa khỏi Chúa, khi có người muốn chối bỏ đức tin và sống trong tội lỗi. Sự ao ước của chúng tôi là đến với họ trong tình yêu thương để kêu gọi họ trở lại trong đức tin. Nếu có những giáo lý sai giảng dạy trong hội thánh thì chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ hội thánh khỏi những giáo lý sai lạc và chấm dứt những sự giảng dạy như vậy. Việc bảo vệ hội thánh bao gồm khiển trách, kêu gọi trở lại, giảng dạy, huấn luyện tín hữu về lẽ thật.

Xa hơn thế nữa chăm sóc bầy bao gồm săn sóc những vết thương cho những người bị đau, cho những người chịu khổ. Người chăn chiên tốt trong vòng người Ysơraên là người chăm sóc bầy của mình. Dẫn họ vào các lối công bình như là những người coi sóc. Sự chăn giữ dân sự của Đức Chúa Trời phản ánh sự chăn giữ của chính Chúa Cứu Thế. Phierơ nói giống như ông đã quan sát người chăn tốt làm việc. Ông đã nhìn xem Chúa Cứu Thế Giêxu, ông đã xem thấy thế nào chính Chúa Giêxu đã chăm sóc bầy của Ngài. Chúa Giêxu nhìn thấy dân sự của Đức Chúa Trời và động lòng thương xót họ. Ngài thấy họ trong thời đó giống như chiên không có người chăn. Ấy chính Chúa Giêxu đã cho họ ăn, nuôi dưỡng họ bằng Lời của Đức Chúa Trời và họ ngạc nhiên về sự dạy dỗ có quyền năng của Ngài khi Ngài phán. Chúa Giêxu tự mô tả rằng Ngài là Đấng biết chiên của Ngài. Ngài biết họ từng tên. Ngài quan tâm đến họ, Ngài biết nhu cầu của từng người và mọi người thuộc về bầy của Ngài. Người trưởng lão trung tín là người thật sự bắt chước Chúa Cứu Thế và sự phục vụ của Ngài đối với Đức Chúa Trời và dân sự Ngài trong cách cư xử, trong cách nói năng của mình, trong sự yêu thương và trong sự cảm thông với mong muốn kéo dân sự đến với Chúa Cứu Thế. Vì thế công việc của chức vụ nầy rất là quan trọng bởi vì nó phản ảnh sự nuôi dưỡng chăm sóc của chính Chúa Cứu Thế. Rất quan trọng khi người chăn bầy chăm sóc chiên mình làm công việc đó với tinh thần đúng đắn.

Khúc Kinh Thánh của chúng ta chép rằng những ai được kêu gọi vào chức vụ đó không phải phục vụ vì ép tình nhưng là bởi vui lòng. Nói cách khác, khi một người nhận chức vụ trưởng lão không phải vì mọi người chờ đợi điều đó nơi ông, hay là việc mà mọi người muốn ông làm và ông bị thúc đẩy để làm chớ không có lòng trong công việc hầu việc Chúa đó. Đây không phải là chức vụ phải nhận vì trách nhiệm hay bổn phận, hoặc là điều ông phải làm để tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây không phải là công việc mà ông không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm. Đây nên là điều mà ông ao ước muốn làm, muốn làm vì cớ tình yêu của ông dành cho Chúa Cứu Thế, ao ước muốn làm vì tình yêu thương dành cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ấy là điều nhậm lấy với lòng tự nguyện. Nói vậy không có ý cho là chức vụ của trưởng lão luôn luôn là công việc dễ dàng hay luôn thú vị. Đôi khi công việc nầy rất là khó khăn, đôi khi rất căng thẳng, đôi khi rất kiệt sức nhưng chúng ta có thể làm với lòng tự nguyện.

Thật vậy, sứ đồ Phaolô đôi khi nói đến việc bị thúc ép trong việc giảng Tin lành. Cũng như Giêrêmi, ông nói ông không thể làm gì khác hơn là giảng Tin lành mà ông nhận được. Loại thúc ép nầy tốt vì đến từ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh khiến chúng ta nói ra lẽ thật. Ngài làm việc trong ý định của chúng ta để làm điều vui lòng Ngài. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là mang ra sứ điệp của Tin lành hầu cho có sự ăn năn thật sự. Đây là sự thúc ép tốt. Sự thúc ép đến từ Đức Thánh Linh bởi vì nó được làm một cách tự nguyện của tấm lòng đã được mở ra bởi Đức Thánh Linh. Chức vụ trưởng lão không nên được nhận với sự miễn cưỡng mà phải với lòng tự nguyện xuất phát từ lòng yêu thương đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về thái độ của Cứu Chúa Giêxu! Chắc chắn đây cũng là thái độ của trưởng lão đối với hội thánh. Đấng chăn chiên trưởng hướng về dân sự Ngài khi Ngài xuống trần gian nầy biết rằng Ngài phải chịu khổ, biết rằng Ngài sẽ lên thập tự giá cho dân sự Ngài. Vâng, Chúa Giêxu tự nguyện phó sự sống mình cho dân sự Ngài. Thái độ đó phải được truyền lại trong lòng của những người được kêu gọi vào chức vụ nầy.

Khúc Kinh Thánh nầy cũng nói những ai làm chức vụ đó "chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm". Nếu tìm kiếm chức vụ nầy vì quyền lợi cá nhân là không thành thật. Nếu làm chức vụ nầy chỉ cho chính chúng tôi thì không đúng, Thánk Kinh cho biết như vậy. Chúng tôi không bước vào chức vụ mục sư chỉ đơn giản kiếm lấy miếng sống. Thật là bất lương đối với quí vị nếu lý do duy nhất mà tôi giảng Tin lành ân điển ngày hôm nay chỉ vì tôi muốn kiếm lấy miếng sống chớ không phải tôi yêu mến Chúa, chớ không phải tôi muốn lời Chúa được nhận biết bởi những ai lắng nghe. Chúng tôi được kêu gọi vào công việc hầu việc Chúa nầy không phải cho chính chúng tôi nhưng bởi vì chúng tôi mong muốn tôn vinh Chúa. Không phải đơn giản chỉ vì tiền bạc ở đây.

Quyền lợi dơ bẩn bao gồm ham muốn quyền lực, ham muốn thế lực, ham muốn được dân sự của Đức Chúa Trời yêu thương, kính trọng. Có lẽ phổ biến hơn vấn đề tiền bạc là mong muốn được ghi nhận, được tôn lên cao hơn những người khác, một chức vụ có quyền hạn, được mọi người biết đến và yêu mến. Có người tìm kiếm cho được chức vụ nầy để làm ra mình quan trọng, để cho có thân thế trong vòng người khác. Đây là sự vật lộn thật sự cho nhiều người nhận lấy chức vụ nầy. Họ phải tự nhắc nhở không ngừng rằng chức vụ nầy không phải cho chính họ. Ấy không phải vì người khác thừa nhận là các ông quan trọng. Ấy không phải là các ông tự tôn mình lên nhưng là tôn Đấng Christ làm trung tâm. Các ông muốn người ta thấy được Chúa Cứu Thế qua các ông. Chúa Cứu Thế là trung tâm điểm. Đôi khi quyền lợi dơ bẩn tìm thấy trong sự ham muốn được yêu thương, để được như vậy thì các ông chỉ nói những lời suông tai mà người khác muốn nghe. Một trưởng lão tin kính không tìm kiếm quyền lợi cho chính mình nhưng tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời và đầy tớ của dân sự của Đức Chúa Trời. Sự thiết tha của ông không phải cho chính ông nhưng cho dân sự biết được Chúa Cứu Thế. Trong Ngài chúng tôi bị đóng đinh và sự khoe mình chỉ ở trong Chúa Cứu Thế mà thôi.

Cuối cùng, một trưởng lão được kêu gọi phục vụ coi sóc dân sự Đức Chúa Trời không phải để khống chế những người dưới tay mình. Có lẽ sự cám dỗ có thể xảy ra cho những người lãnh đạo khiến họ trở nên hống hách, trở nên người áp đặt ý của mình, khăng khăng mọi người phải làm theo cách của họ, họ quở trách rất nặng nề. Thánh Kinh cho chúng ta biết chúng ta không được khống chế những người Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta phải phục vụ với sự dịu dàng, khích lệ. Vai trò của chúng ta không phải để dùng Kinh Thánh đánh vào đầu tín hữu để khiến họ vâng phục nhưng chúng ta phải giúp đỡ họ, khích lệ họ trong đức tin cách yêu thương, cách kính trọng. Đôi khi phải khiển trách để hướng dẫn bầy vào trong sự hầu việc Đấng Christ. Bầy nầy được giao phó cho chúng ta, chúng ta không phải là chủ, chúng ta không phải là xếp trong nhà. Đấng Christ là Đấng coi sóc cả nhà của Ngài, chúng ta đơn giản chỉ là đầy tớ. Họ được giao phó cho chúng ta, chúng ta phải ở dưới quyền của Đấng Christ. Chúng ta phải là chứng nhân cho Ngài. Chúng ta phải sống như tấm gương của Đấng Christ, là người bắt chước Đấng Christ. Khi chúng ta suy nghĩ đến chức vụ trưởng lão thì chúng ta nghĩ đến chức vụ cốt yếu giống như chức vụ Đấng Christ. Chúng ta xem trong Giăng đoạn 10 và thấy Đấng Christ mô tả chính mình Ngài là người chăn chiên hiền lành. Ngài biết chiên của Ngài từng tên. Ngài bảo vệ và dẫn dắt họ. Ngài dắt họ bằng sự quan tâm thật sự để cung cấp tất cả những nhu cầu của họ. Lòng mong muốn của người chăn bầy của Đức Chúa Trời là hướng họ về Đấng chăn chiên lớn và dẫn dắt họ đến với Ngài.

Với những người hầu việc Chúa trong chức vụ đó cách trung tín thì sẽ nhận được mão triều thiên vinh hiển, "Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo" (câu 4). Rõ ràng mão triều thiên vinh hiển không chỉ ban cho những người chăn bầy nhưng cũng ban cho tất cả chúng ta là những người tin nhận và tin cậy vào Chúa Cứu Thế Giêxu. Nhưng lời hứa cũng ban cho chúng ta. Đấng chăn chiên trưởng là Đấng chúng ta hầu việc sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên vinh hiển. Chúng ta hầu việc Ngài vì cớ danh Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúng ta không tìm kiếm sự ban thưởng trần gian nầy. Chúng ta chỉ tìm kiếm lời hứa về sự sống trong Đấng Christ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến cõi đời đời. Thật vậy, có phước hạnh nào bằng phước hạnh hứa ở đây cho những ai chăn bầy của Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Thưa dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nghe nhiều trong khúc Kinh Thánh nầy về cá tính của trưởng lão là những người được Đức Chúa Trời gọi. Bây giờ tôi, là một trưởng lão trong hội thánh nầy, xin quí vị cầu nguyện tha thiết cho chúng tôi. Chúng tôi xin quí vị cầu nguyện cho chúng tôi có sự khôn ngoan để dẫn dắt hội thánh. Chúng tôi xin quí vị cầu nguyện tha thiết cho chúng tôi hầu cho tính cách của chúng tôi noi theo ảnh tượng của Đấng Christ, hầu cho chúng tôi hầu việc giữa vòng quí vị như là những người thật sự yêu mến bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng tôi. Là trưởng lão của dân sự Đức Chúa Trời, chúng tôi xin được nhận sự tha thứ bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi là người chăn bầy không làm trọn. Chúng tôi cũng cầu xin Đức Chúa Trời, qua ân điển Ngài, tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi, là những trưởng lão, cầu nguyện rằng quí vị là những người nhận sự phục vụ, sự chăn bầy của chúng tôi với lòng biết ơn, biết rằng chúng tôi canh giữ linh hồn quí vị mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho công việc của chúng tôi. Chúng tôi cầu xin rằng qua công khó nầy tất cả sự vinh hiển, sự tôn quí được dâng lên cho Đấng chăn chiên trưởng là Đấng đã ban cho chúng tôi sự kêu gọi nầy. Amen.

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cám ơn về sự chăn giữ hội thánh của Ngài. Cho những người phục vụ như đầy tớ của Đấng chăn chiên trưởng, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho họ những tính cách mà Chúa đã mô tả trong khúc Kinh Thánh nầy, tinh thần khiêm nhường, tinh thần dịu dàng, tử tế, tôn trọng khi chăm sóc dân sự Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa khiến họ trung tín trong việc rao giảng lời Ngài lúc gặp thời hay không gặp thời hầu cho chúng con được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa dạy chúng con về Đấng Christ. Chúng con cầu xin rằng qua công khó của chúng con người khác có thể thấy Chúa Giêxu Christ sống trong chúng con. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con về những sự thiếu sót. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục dùng chúng con để mang vinh hiển cho Ngài. Chúng con cầu nguyện cho hội thánh trung tín với sự kêu gọi của Chúa, trung tín cầu nguyện cho chúng con và thuận phục dưới quyền được ban cho người chăn bầy. Cầu xin cho chúng con làm được những điều đó trong Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêxu Christ. Amen.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)