Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách Êphêsô > Chúa Cứu Thế Trên Tất Cả - 10/2001  


CHÚA CỨU THẾ TRÊN TẤT CẢ
(Ê-phê-sô 1:20-21)

Tháng Mười 2001

"Mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa."

Kính thưa hội thánh yêu dấu trong danh Chúa Cứu Thế Giêxu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Ê-phê-sô đoạn 1 và dành thời gian suy gẫm về chức vụ cao cả của Đấng Cứu Chuộc vĩ đại của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giêxu. Như chúng ta thấy, lời cầu nguyện được linh ứng của Phao-lô cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô bắt đầu từ câu 15 cho đến hết đoạn. Trong lời cầu nguyện đặc biệt nầy Phao-lô cầu xin cho người nhận thư ông được ban cho sự khôn ngoan để được mở mắt và hiểu được ba điều đặc biệt. Như chúng ta đã được học ba điều đó: "Sự trông cậy về sự kêu gọi", "Sự giàu có của cơ nghiệp Ngài" và "Quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêxu".

Có lần tôi đã chia sẻ trong sách Ê-phê-sô vào một sáng Chúa nhật Phục sinh với chủ đề là "Quyền năng và sự trông cậy trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế từ kẻ chết". Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng về quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ trong kẻ chết, không những khiến Ngài sống lại mà còn đem Ngài lên trời và ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn đề kết quả của quyền năng Đức Chúa Trời tỏ ra trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế và trong sự ban cho Ngài địa vị Chúa các chúa, Vua các vua. Hôm nay, trước nhất chúng ta sẽ cùng xem xét về sự vinh hiển và quyền năng của Chúa Cứu Thế được Đức Chúa Trời mang lên rất cao. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về hàm ý của quyền năng đó cho Cơ Đốc Nhân ngày hôm nay.

Hiểu biết về quyền năng và địa vị cao trọng của Chúa Cứu Thế là một điều quan trọng cho hội thánh là tập thể được nhận diện trong mối tương quan mật thiết với chính Chúa Cứu Thế. Hội thánh chúng ta rất cần hiểu biết mình là ai. Muốn hiểu được mình là ai thì trước hết chúng ta phải biết đấng đứng đầu hội thánh, từ đó chúng ta sẽ thấy điều này ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào. Thật đau lòng khi nhìn thấy hội thánh ngày nay đánh mất bản sắc của mình là hội thuộc về Chúa Cứu Thế Giêxu. Nói như thế tôi có ý muốn nói rằng nếu quan sát đời sống Cơ Đốc Nhân ngày nay chúng ta sẽ thấy nhiều hội thánh chỉ gồm những người có tư tưởng yếu đuối và tấm lòng hay phạm tội.

Chúng ta là những người nam và người nữ đã bước đi trong lịch sử của hội thánh với lòng mạnh mẽ, dạn dĩ, và tin quyết. Nhưng chúng ta không thấy có nhiều người đáng lý phải mạnh mẽ đứng lên để binh vực cho lẽ thật của Tin lành. Tại sao vậy? Tôi tin rằng họ đã đánh mất cái hiểu biết về mình là ai trong Chúa Cứu Thế. Những người lính trong đội quân của Chúa có thể quá to béo hay lười nhát trong chiến đấu. Hay có lẽ, họ sớm chịu thua, hoặc họ cố gắng làm công việc của hội thánh bằng sức riêng của họ mà không nhìn xem Chúa Cứu Thế đã chiến thắng và đã làm trọn cho chúng ta rồi. Để hội thánh hành động đúng với sự dạn dĩ và sức mạnh, hội thánh cần tìm lại bản sắc của mình trong Chúa Cứu Thế, hội thánh cần hiểu rõ quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế và sự tôn cao Ngài.

Câu 20 và 21 cho chúng ta một cái nhìn chính xác về địa vị cao quí của Chúa Cứu Thế là Đấng ban sức mạnh cho hội thánh. Tiếp theo sự sống lại, Chúa Cứu Thế lại được ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Khi suy nghĩ về việc ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời chúng ta nghĩ đến sự tôn kính đặc biệt và quyền hạn đặc biệt. Đời xưa, người được ngồi bên hữu của vua là người được ban cho một cương vị đặc biệt hay một vị trí đặc biệt trong việc cai trị đất nước. Chắc chắn, việc Chúa Cứu Thế được đặt ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời hàm ý về quyền hạn và sức mạnh được ban cho Ngài. Đức Chúa Trời đem Ngài lên địa vị rất cao đó từ chỗ Ngài đã tự hạ mình, xuống thế gian làm con người, rồi chết trên thập tự giá như một người bị rủa sả. Ngài hạ mình xuống đến chỗ thấp nhất trên thế gian nầy và rồi được đem lên chỗ cao nhất trong các nơi trên trời. Ngài được đem lên cao trên tất cả các vật thọ tạo, là Chúa các chúa, Vua các vua.

Quyền năng khiến Chúa Cứu Thế sống lại cũng bày tỏ ra trong địa vị tối cao Ngài trên mọi loài thọ tạo. Mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, quân chủ, tất cả đều thuộc về Ngài. Tất cả mọi con người trên thế gian nầy đều phục dưới quyền của Ngài. Khi học những câu nầy chúng ta thấy nó giống như sự tập họp của mọi tinh hoa của vị vua. Sự đem Ngài lên địa vị cao trọng hoàn toàn khác biệt với bấy kỳ vị vua nào trước kia. Chắc chắn khi xưa dân Y-sơ-ra-ên đã thấy được những sự lỗi lạc của vua Sa-lô-môn, hay vua Đa-vít nhưng không có vua nào trong những vị nầy vượt quá sự cao trọng và quyền năng của Chúa các chúa, Vua các vua là Chúa Cứu Thế chúng ta. Sự đem Ngài lên cao không giống như bất cứ ai khác. Tất cả kẻ thù đều phải phục tùng dưới quyền Ngài. Ngài đã chiến thắng, không ai có thể dấy lên nghịch cùng Ngài và đánh bại vương quốc Ngài. Quyền cai trị ban cho Chúa Cứu Thế không phải là tạm thời chóng vánh. Khi đọc khúc Kinh Thánh nầy chúng ta thấy không chỉ sự cai trị của Ngài trong đời nầy mà thôi mà còn trong sự sống hầu đến nữa. Đây là sự cai trị đời đời. Địa vị làm vua của Chúa Cứu Thế là địa vị đời đời.

Một điều rất quan trọng mà chúng ta cần nhìn thấy là Chúa Cứu Thế là vị vua đắc thắng, không phải trong tương lai Ngài sẽ chiến thắng mà trong hiện tại Ngài đã chiến thắng rồi. Tôi nghĩ tôi rất cần giải thích kỹ lưỡng điều khác biệt này so với ý kiến của một số người cho rằng chức vị vua của Chúa Cứu Thế là cai trị thế gian nầy, rằng dưới quyền cai trị của Ngài rồi tất cả sẽ phục tùng và trở nên con cái Ngài, rồi thế gian sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên ý kiến nầy chủ trương về ngàn năm bình an trên đất. Chúng ta không tìm thấy sự dạy dỗ đó trong khúc Kinh Thánh nầy mà trái lại nó cho chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã cai trị và vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian nầy. Vương quốc của Chúa Cứu Thế là vương quốc thiên đàng. Đó là vương quốc vô hạn không có biên giới. Đó không phải là quốc gia thuộc hình thể chính trị thuộc về thế gian nầy mà là vương quốc thuộc linh.

Đức Chúa Trời cai trị trên tất cả mọi loài, tất cả vật thọ tạo của Ngài. Ngay cả trong hiện tại, cả thế gian nầy đều ở dưới quyền cai trị của Ngài. Tất cả sẽ nhìn nhận rằng Ngài là Vua các vua hầu chúng ta thấy được rằng trong sự lập Ngài làm vua, chiến thắng đã được giành lấy. Khi nói về sự chiến thắng chúng ta nói về vài điều khác nhau. Trước hết chúng ta thấy Chúa Cứu Thế đắc thắng sự chết. Nếu quí vị xem 1Cô-rinh-tô 15 thì sẽ thấy lời dạy về sự đắc thắng đó. "Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta" (1 Cô-rinh-tô 15:50-57).

Chúng ta cũng thấy được điều nầy trong Ê-phê-sô 1:20 khi nói về quyền năng của Đức Chúa Trời khiến Chúa Cứu Thế sống lại, sự đắc thắng nầy đã được làm trọn cho chúng ta. Sau này khi học đến Ê-phê-sô đoạn 2 chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta "đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình" và được ban cho sự đắc thắng của Chúa Cứu Thế nên ngay bây giờ chúng ta đã được sống lại mặc dù chúng ta trông đợi sự nầy được hoàn tất khi Chúa Cứu Thế trở lại. Chúa Cứu Thế đã chiến thắng sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể. Chúng ta sẽ được sống lại, Thánh Kinh dạy như vậy. Thân thể chết "hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát", Chúa Cứu Thế đã làm xong sự chiến thắng cho chúng ta. Vì vậy là hội thánh Chúa, chúng ta yên nghỉ trên sự tin tưởng đó.

Câu Kinh Thánh của chúng ta không chỉ đề cập đến sự đắc thắng trên sự chết mà thôi nhưng cũng nói đến chiến thắng của Chúa Cứu Thế trên kẻ thù nghịch Ngài. Khi Chúa Cứu Thế sống lại Ngài cũng được Đức Chúa Trời bảo đảm cho rằng tất cả kẻ thù của Ngài đã bại trận. Viễn cảnh của ma quỉ là chắc chắn, nó sẽ đến ngày tận số. Nó đã bị thua trận. Sự thắng trận của Chúa Cứu Thế đã được trọn. Hội thánh của Ngài sẽ được cứu. Tất cả những ai Ngài chết thế cho sẽ sống với Ngài trong vinh hiển. Vương quốc của Sa-tan và quyền lực của nó phải bị tiêu tan. Mặc dù chúng ta vẫn còn trông đợi ngày phán xét cuối cùng lúc ma quỉ bị quăng vào hồ lửa vào ngày sau rốt nhưng ngay giờ này chúng ta đã biết chắc về số phận tương lai của ma quỷ. Đức Chúa Trời đã giành lấy sự đắc thắng cho hội thánh Ngài.

Không chỉ ma quỉ hay quỉ sứ nó mà cả những người sống trong sự gian ác chắc chắn cũng sẽ thua trận. Những ai tiếp tục sống phản loạn chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, những ai bắt bớ hội thánh của Chúa Cứu Thế, ngày cuối cùng của họ cũng được Thánh Kinh tiên báo. Họ cũng sẽ đối diện với sự bại trận. Họ cũng sẽ đến dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế. Họ sẽ bị đoán xét vì tội lỗi và sự phản nghịch của họ. Không có gì phải ngạc nhiên vào ngày cuối cùng, không có gì phải ngạc nhiên khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Đức Chúa Trời đã giành lấy sự thắng trận trên tội lỗi và trên sự chết. Trong sách Khải huyền chúng ta thấy chiến thắng của Chúa Cứu Thế được ban cho hội thánh. Khi đọc qua sách Khải huyền chúng ta biết rằng ngày cuối cùng Chúa Cứu Thế sẽ đến với hội thánh Ngài và chúng ta sẽ nhận được sự đắc thắng. Chúng ta biết chiến trận chống lại quỉ Sa tan và quyền lực của nó sẽ được giải quyết trong sự diệt vong của chúng trong hồ lửa. Chúa Cứu Thế sẽ chiến thắng, đó là sự mong đợi của sách Khải huyền. Hội thánh của Chúa Cứu Thế sẽ nhận được chiến thắng với Cứu Chúa của hội thánh là Chúa Cứu Thế Giêxu. Chúng ta sẽ cai trị với Chúa các chúa, Vua các vua.

Khi chúng ta hiểu được những sự ban cho của chúng ta trong Chúa Cứu Thế, khi lời cầu nguyện của Phao-lô được nhậm và mắt chúng ta được mở ra để hiểu được quyền năng của Đức Chúa Trời là quyền năng đã ban cho Chúa Cứu Thế sự đắc thắng nơi phần mộ và đem Ngài lên các nơi cao trên trời thì chúng ta là hội thánh Chúa có thể đối diện với thế gian đang chết mất nầy với lòng tin tưởng dạn dĩ. Chúng ta không sợ bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta bởi Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giêxu đã đắc thắng. Chúng ta đã thắng trận, chúng ta được kêu gọi vào đội quân chiến thắng. Chúa Cứu Thế đã đi trước chúng ta. Quí vị thấy không? Khi quí vị hiểu được điều đó thì quí vị sẽ hiểu tại sao hội thánh thời xưa thật dạn dĩ. Hãy xem trong sách Công-vụ Các Sứ-đồ, khi học sách nầy chúng ta thấy thế nào các sứ đồ của Chúa dạn dĩ đi đến những cộng đồng khác nhau để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Họ dạn dĩ đi ra dù biết rằng mình sẽ bị bắt bớ, ngay cả đối diện với sự ném đá, đánh đập...

Tin Lành của Chúa Cứu Thế được rao giảng ra cách mạnh dạn bởi vì các sứ đồ của Ngài hiểu được quyền năng của sự sống lại của Chúa Cứu Thế. Họ không sợ sự chết bởi vì họ biết sự chết không còn cái nọc của nó nữa vì Chúa Cứu Thế đã chiến thắng sự chết. Họ không sợ người có thể cất mạng sống của họ. Họ thà hầu việc Đức Chúa Trời hơn là hầu việc người ta. Họ sợ Đấng có thể hình phạt linh hồn. Họ kính sợ Đức Chúa Trời. Họ cũng hiểu được mọi vật đều phải phục tùng Chúa Cứu Thế. Tất cả mọi sự đều nằm trong tay Ngài, thí dụ Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 4, chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong lời cầu nguyện nhận biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài biết mọi điều gì sẽ xảy ra. Hội thánh của Chúa Cứu Thế ở trong tay Ngài cho nên chúng ta không cần phải sợ những ai bắt bớ những anh em trong hội thánh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không sợ sự chết bởi vì sự chết đã bị đánh bại. Chúng ta không sợ sự khôn ngoan của thế gian nầy bởi vì chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta không ngại rao giảng Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giêxu vì như Rô-ma 1 chép, "vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" (Rô-ma 1:16).

Hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêxu bước đi cách mạnh dạn tin tưởng nhờ vào công việc của Chúa Giêxu, bởi vì việc chúng ta là ai được xác lập trong Đấng Cứu Chuộc đã chiến thắng, bởi vì chúng ta biết rằng đến cuối cùng chúng ta sẽ cai trị đời đời với Ngài. Hãy xem sự dạn dĩ của những người trong thời cải chánh. Quí vị có thể tự hỏi làm sao mà họ có thể đứng nổi khi bị trói vào cây trụ để bị đốt làm đuốc? Làm sao họ đứng nổi trước giờ thử thách đó? Làm sao họ có thể đứng nổi và dạn dĩ tuyên bố Lời của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có được sự can đảm như vậy? Thưa dân sự của Đức Chúa Trời, cách duy nhất để họ có thể đứng nổi trước sự điên cuồng của ma quỉ, chống lại quyền lực tìm cách giày đạp hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêxu là nhìn xem Đấng Cứu Chuộc của họ. Họ nhìn xem Chúa Cứu Thế và công việc của thập tự giá đã được làm trọn. Họ biết cửa âm phủ không thể thắng được họ.

Hội thánh của Chúa Cứu Thế được Ngài ban phước cho đến ngày cuối cùng. Tương lai của họ được bảo đảm, họ tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế là Đấng chiến thắng vĩ đại. Ngài là đầu của hội thánh. Làm sao hội thánh không dạn dĩ rao danh Ngài ra? Làm sao hội thánh chỉ đầy những con người giả mạo, bất lực, yếu đuối? Chắc chắn chúng ta không cho rằng sức mạnh là sức mạnh của riêng chúng ta, nhưng là đội quân của Đức Chúa Trời bước đi về hướng thập tự giá, chúng ta nên đi tới với lòng tin quyết của sự đắc thắng. Chiến thắng của thập tự giá đã được giành lấy. Sự đắc thắng của chúng ta là hội thánh của Chúa Cứu Thế đã được hoàn tất. Khi chúng ta đi ra, chúng ta đi ra như người lính trong đội quân đã đoạt được sự chiến thắng qua Chúa Cứu Thế Giêxu.

Xin xem trong Ê-phê-sô đoạn 6, "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy" (Câu 12). Thưa dân sự của Đức Chúa Trời, điều nầy có làm cho quí vị sợ hãi không? Chúng ta có sợ hãi không khi biết rằng chủ quyền, thế lực của thế gian mờ tối và các thần dữ đang chống nghịch lại hội thánh của Chúa Cứu Thế? Quí vị có sợ hãi khi biết rằng hội thánh phải chống lại những quyền lực của sự tối tăm trong thời nầy? Xin chúng ta chớ sợ hãi. Trong phần đầu của sách, Phao-lô bảo cho chúng ta lý do vì sao chúng ta đứng vững với lòng tin chắc ở trong Chúa Cứu Thế, vì Ngài là Đấng cao hơn tất cả các quyền lực đó, Ngài lớn hơn quyền lực của thế gian nầy. Ngài chống lại quyền lực của thế gian nầy bằng quyền năng của Ngài. Chúa Cứu Thế cầm trong tay mình quyền thống trị tất cả những ai nghĩ rằng họ có quyền lực.

Chúa Cứu Thế đã giành chiến thắng. Quí vị là hội thánh Ngài được kể chung với Ngài. Hãy ra đi trong thế gian nầy với lòng tin tưởng. Là một người lính trong đội quân của Chúa Cứu Thế, quý vị đã được Ngài giành lấy phần thắng cho mình rồi. Hãy trông đợi nơi ngày lớn và cuối cùng khi Chúa Cứu Thế trở lại. Còn điều gì an ủi hội thánh hơn khi biết rằng chúng ta đã chiến thắng trong Chúa Cứu Thế Giêxu. Thánh Kinh dạy rằng chúng ta đã chiến thắng, hãy nhìn xem Chúa Cứu Thế, thưa dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta là một phần tử trong vương quốc chiến thắng, một đội quân thắng trận. Chúa Cứu Thế là vua của chúng ta, không gì, kể cả sự chết có thể phân cách chúng ta khỏi Ngài. Chúng ta có sự tin tưởng đó ngay bây giờ trong Chúa Cứu Thế Giêxu. Hãy đứng vững nghịch cùng sự điên cuồng của ma quỉ, các quyền lực và chủ quyền của thế gian nầy nhờ Chúa Cứu Thế Giêxu. Amen.

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cám ơn Ngài về lẽ thật mà Ngài tỏ ra trong Lời Ngài. Chúa ôi, chúng con không phải trải qua đời sống nầy với sức mạnh riêng của chúng con vì Chúa ôi, tự chúng con, chúng con chỉ yếu đuối và thất bại. Nhưng Chúa ôi, chúng con nhìn thấy quyền năng của Chúa Cứu Thế và quyền năng của Đức Chúa Trời tỏ ra trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế và sự tôn cao Ngài. Chúng con biết rằng cũng chính quyền năng đó đem chúng con, là những kẻ chết mất trong tội lỗi, trở lại với sự sống. Ngài nâng chúng con lên để cai trị với Ngài đời đời trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Chúa ôi, đang khi chúng con dấn bước vào trận chiến dưới đất nầy, chúng con cầu xin Ngài ở cùng hội thánh Ngài. Xin giữ chúng con được mạnh mẽ, vững vàng. Xin cho chúng con yên nghỉ trong sự tin tưởng nơi lời hứa về sự trông cậy của sự đắc thắng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêxu. Amen.

Rev. Marc Renkema
Trinity OPC Bothell WA USA

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)