Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 88. Sa-lô-môn Làm Vua - (1Các Vua 1:28-53)  


88. SA-LÔ-MÔN LÀM VUA

(1Các Vua 1:28-53)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thể nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thể ấy" (1Các Vua 1:37)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đa-vít bèn thề mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn! Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng ngươi rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn, con trai ngươi, sẽ (bị tù/ trị vì) kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta; thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó." (1Các Vua 1:29-30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Bát-Sê-ba cúi mặt xuống đất và lạy trước mặt vua, mà tâu rằng: Nguyện vua Đa-vít, chúa tôi, vạn tuế!" (1Các Vua 1:31)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Đoạn, vua Đa-vít nói: Hãy gọi cho ta...(1Các Vua 1:32)

a. thầy tế lễ Xa-đốc
b. tiên tri Na-than
c. Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa.
d. Tất cả những câu trên.

Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ (Sau-lơ/ Sa-lô-môn), con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn." (1Các Vua 1:33)

5. "Ở đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than phải (công bố/ xức dầu) cho người làm vua Y-sơ-ra-ên. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng:Vua Sa-lô-môn vạn tuế!" (1Các Vua 1:34)

6. " Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta, và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm (quan xét/ vua) của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa." (1Các Vua 1:35)


Điền vào chỗ trống:

7. "Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thể nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngôi người còn __________ ___________ hơn ngôi của vua Đa-vít, là chúa tôi!" (1Các Vua 1:37)

8. "Thầy tế lễ Xa-đốc lấy cái sừng dầu trong Đền tạm, và xức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn,___________ dân sự đều hô lên rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế!" (1Các Vua 1:39)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)