Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 89. Sa-lô-môn Cầu Xin Sự Khôn Ngoan - (1Các Vua 3:3-14)  


89. SA-LÔ-MÔN CẦU XIN SỰ KHÔN NGOAN

(1Các Vua 3:3-14)


Câu Gốc:

"Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình;" (1Các Vua 3:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình; song người dâng của lễ và xông hương tại trên nơi cao." (1Các Vua 3:3)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ___________ cho ngươi." (1Các Vua 3:5)

3. Sa-lô-môn nói "Kẻ tôi tớ ____________ ở giữa dân của _________ chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được." (1Các Vua 3:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng (cứng cỏi/ khôn sáng), để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa?" (1Các Vua 3:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Lời của Sa-lô-môn không đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. (1Các Vua 3:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. Chúa phán cùng Sa-lô-môn rằng "Nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng (khôn ngoan thông sáng/ dại dột cứng cỏi), đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang." (1Các Vua 3:12)

7. "Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là (sự giàu có và sự vinh hiển/ bài hát và điệu múa), đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi." (1Các Vua 3:13)

8. "Lại nếu ngươi đi trong đường lối (ngươi/ ta), gìn giữ luật pháp và điều răn (ngươi/ ta), như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm." (1Các Vua 3:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)