Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 90. Sự Khôn Ngoan Của Sa-lô-môn - (1Các Vua 3:16-28; 4:21-34)  


90. SỰ KHÔN NGOAN CỦA SA-LÔ-MÔN

(1Các Vua 3:16-28; 4:21-34)


Câu Gốc:

"Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông, và sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô." (1Các Vua 4:30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Bấy giờ, có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: Chúa tôi ôi! Người đàn bà nầy và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó." (1Các Vua 3:16-17)

    Đúng hay Sai?

2. "Sau ba ngày, người nầy cũng đẻ" (1Các Vua 3:18)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

3. "Lúc ban đêm, con trai của người nầy ___________, bởi vì người đã nằm đè trên nó." (1Các Vua 3:19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Đêm khuya người chỗi dậy, và trong khi con đòi vua (nghỉ/ ngủ), thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi, mà để nó nằm trong lòng mình; rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi." (1Các Vua 3:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy; vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mầy." (1Các Vua 3:22)

    Đúng hay Sai?

6. Vua bèn tiếp rằng: Vậy, hãy đem cho ta một cây viết. Người ta đem cho vua một cây viết. (1Các Vua 3:24)

    Đúng hay Sai?

7. "Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người kia." (1Các Vua 3:25)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, - vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, - bèn tâu với vua rằng: Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, (chớ/ hãy) giết nó." (1Các Vua 3:26)

9. "Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hãy (chia/ bỏ) nó đi." (1Các Vua 3:26)

10. "Bấy giờ, vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là (bạn/ mẹ) nó." (1Các Vua 3:27)

11."Người nói ba ngàn (câu châm ngôn/ câu đố), và làm một ngàn năm bài thơ." (1Các Vua 3:32)

12. "Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự (giàu có/ khôn ngoan) của Sa-lô-môn, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người, đều sai sứ đến." (1Các Vua 4:34)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)