Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 91. Sa-lô-môn Xây Đền Thờ - (1Các Vua 6:1-38)  


91. SA-LÔ-MÔN XÂY ĐỀN THỜ

(1Các Vua 6:1-38)


Câu Gốc:

"Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên, chẳng hề bỏ Y-sơ-ra-ên, là dân ta." (1Các Vua 6:13)


Điền vào chỗ trống:

1. "Xảy ra năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là năm thứ tư của Sa-lô-môn trị-vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất ___________ của Đức Giê-hô-va." (1Các Vua 6:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không (thấy/ nghe tiếng) búa, rìu hay là khí-dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất." (1Các Vua 6:7)

3. "Khi cất đền xong; thì Sa-lô-môn lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ (thông/ bá-hương." (1Các Vua 6:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Từ cuối phía trong đền hai mươi thước, người đóng ngăn bằng ván bá-hương, từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí-thánh." (1Các Vua 6:16)

    Đúng hay Sai?

5. "Còn nơi chí-thánh, Sa-lô-môn đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va tại đó." (1Các Vua 6:19)

    Đúng hay Sai?

6. "Người cũng bọc vàng toàn cả nhà; người cũng lót vàng khắp mặt bàn-thờ ở đằng trước nơi chí-thánh." (1Các Vua 6:22)

    Đúng hay Sai?

7. "Người làm cho nơi chí-thánh hai chê-ru-bim bằng gỗ ô-li-ve, bề cao mười thước." (1Các Vua 6:23)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Người cũng bọc ____________ cho hai chê-ru-bim." (1Các Vua 6:28)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Sa-lô-môn khiến (chạm nổi/ làm nứt) lên hình chê-ru-bim, cây chà-là và hoa nở;" (1Các Vua 6:29)

10. "Cũng phủ đất nhà bằng (bạc/ vàng), bề trong và bề ngoài." (1Các Vua 6:30)

11. "Tại chỗ vào nơi chí-thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ (sồi/ ô-li-ve); " (1Các Vua 6:31)

12. "Người xây tường hành-lang phía trong bằng ba hàng (gỗ/ đá) chạm, và một hàng cây xà gỗ bá-hương." (1Các Vua 6:36)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

13. Sa-lô-môn cất đền hết bảy mươi năm. (1Các Vua 6:38)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)