Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 92. Cung Hiến Đền Thờ - (1Các Vua 8:1-66)  


92. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

(1Các Vua 8:1-66)


Câu Gốc:

"Về các lời tốt-lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi-tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng-nghiệm." (1Các Vua 8:56)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bấy giờ, Sa-lô-môn vời đến mình, ở tại Giê-ru-sa-lem, các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên, hết thảy các quan-trưởng của chi-phái, và những trưởng-tộc của Y-sơ-ra-ên, đặng rước (hòm giao-ước/ hòm châu báu) của Đức Giê-hô-va từ thành của Đa-vít, tức là Si-ôn." (1Các Vua 8:1)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. Họ mang hòm giao ước đi luôn với... (1Các Vua 8:4)
a. Đền-tạm
b. các khí-dụng thánh ở trong Đền-tạm
c. Tất cả những câu trên


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Những thầy tế-lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên." (1Các Vua 8:4)

    Đúng hay Sai?

4. "Vua Sa-lô-môn và cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đã hiệp với người, và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của-lễ rất nhiều, không thế đếm được." (1Các Vua 8:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Những thầy tế-lễ đem hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí-thánh, dưới cánh (chim/ chê-ru-bim)." (1Các Vua 8:6)

6. "Trong hòm chỉ có hai (hòn sỏi/ bảng đá) mà Môi-se đã để, tại núi Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao-ước với dân Y-sơ-ra-ên, lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô." (1Các Vua 8:9)

7. "Xảy khi những thầy tế-lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có (mây/ lửa) đầy-dẫy nhà của Đức Giê-hô-va," (1Các Vua 8:10)

8. Đoạn, vua xây lại, và (ban bánh/ chúc phước) cho hội chúng Y-sơ-ra-ên. Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đều đứng.
(1Các Vua 8:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Vua và cả Y-sơ-ra-ên đều dâng các của-lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va." (1Các Vua 8:62)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

10. "Trong lúc đó, Sa-lô-môn và cả dân Y-sơ-ra-ên, một hội-chúng rất lớn, ở từ miền Ha-mát cho đến khe Ê-díp-tô, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ (trẻ/ lễ) trong bảy ngày, lại bảy ngày khác nữa, cọng mười bốn ngày." (1Các Vua 8:65)

11. "Ngày thứ tám, vua cho dân-sự về; dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng-rỡ vui lòng về mọi (công việc/ sự tốt-lành) mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, kẻ tôi-tớ Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên, dân-sự của Ngài." (1Các Vua 8:66)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)