Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 93. Nữ Hoàng Nước Sê-ba - (1Các Vua 10:1-13)  


93. NỮ HOÀNG NƯỚC SÊ-BA

(1Các Vua 10:1-13)


Câu Gốc:

" Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu-dấu Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai-trị theo sự ngay-thẳng và công-bình." (1Các Vua 10:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khi nữ-vương Sê-ba nghe nói về danh-tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố." (1Các Vua 10:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Bà đến Giê-ru-sa-lem có hầu-hạ theo rất đông, lạc-đà chở (rơm/ thuốc thơm), nhiều (càng/ vàng) và (nọc độc/ ngọc). Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình." (1Các Vua 10:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn-bí quá cho vua, mà vua không giải nghĩa nổi cho bà." (1Các Vua 10:3)

    Đúng hay Sai?

4. Rồi bà nói rằng: Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn-ngoan của vua, thì chẳng thật. (1Các Vua 10:6)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Các tôi-tớ vua thật có ___________ thay! Các tôi-tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn-ngoan của vua, lấy làm có ___________ thay!" (1Các Vua 10:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đoạn nữ-vương dâng cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quí." (1Các Vua 10:10)

    Đúng hay Sai?

7. "Đoàn tàu Hi-ram chở vàng Ô-phia, cũng chở cây bạch-đàn rất nhiều, và ngọc quí." (1Các Vua 10:11)

    Đúng hay Sai?

8. Vua Sa-lô-môn không ban cho nữ-vương Sê-ba gì cả. (1Các Vua 10:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Đoạn, bà và các tôi-tớ bà lên đường trở về (xe/ xứ) mình." (1Các Vua 10:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)