Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 94. Sa-lô-môn Xây Bỏ Đức Giê-hô-va - (1Các Vua 11:1-13, 41-43)  


94. SA-LÔ-MÔN XÂY BỎ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

(1Các Vua 11:1-13, 41-43)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên" (1Các Vua 11:9)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Trong buổi già-yếu, các hoàng-hậu của Sa-lô-môn dụ (tâm trí/ lòng) người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn-lành như thể (tâm trí/ lòng) của Đa-vít, là cha người." (1Các Vua 11:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vì Sa-lô-môn cúng-thờ Át-tạt-tê, nữ-thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng gớm-ghiếc của dân Am-môn." (1Các Vua 11:5)

    Đúng hay Sai?

3. "Bấy giờ, Sa-lô-môn lại xây-cất tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho Kê-móc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Mô-áp, và cho Mo-lóc, vật đáng gớm-ghiếc của dân Am-môn." (1Các Vua 11:7)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Vua cũng làm như vậy cho __________ ___________ các ___________ ____________ ngoại của mình, xông hương và tế-lễ cho thần của chúng nó." (1Các Vua 11:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Đức Giê-hô-va (đẹp lòng/ nổi giận) cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người," (1Các Vua 11:9)

6. Đức Giê-hô-va "phán bảo người rằng (chớ theo/ hãy theo) các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va." (1Các Vua 11:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao-ước và luật-pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi-tớ ngươi." (1Các Vua 11:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Lại ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó; song vì cớ Đa-vít, đầy-tớ ta, và vì cớ Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại (sáu/ một) chi-phái cho con trai ngươi." (1Các Vua 11:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)