Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 96. Giê-rô-bô-am Làm Hai Con Bò Vàng - (1Các Vua 12:25-13:6)  


96. GIÊ-RÔ-BÔ-AM LÀM HAI CON BÒ VÀNG

(1Các Vua 12:25-13:6)


Câu Gốc:

"Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy." (1Các Vua 12:30)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng. Nếu dân-sự nầy đi lên (Bết-lê-hem/ Giê-ru-sa-lem) đặng tế-lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa." (1Các Vua 12:26-27)

2. "Vậy, vua bàn-định, rồi truyền làm hai con (cò con/ bò con) bằng vàng, và nói với dân-sự rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô." (1Các Vua 12:28)


Điền vào chỗ trống:

3. "Người đặt con nầy tại ___________, và con kia tại ______________." (1Các Vua 12:29)

4. "Việc đó thành nên __________ __________, vì dân-chúng đi đến Đan đặng thờ-lạy bò con ấy." (1Các Vua 12:30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Giê-rô-bô-am cũng cất chùa-miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân-chúng lập làm thầy tế-lễ, không thuộc về chi-phái Lê-vi." (1Các Vua 12:31)

    Đúng hay Sai?

6. "Đương khi Giê-rô-bô-am đứng gần bàn-thờ, đặng xông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa, vâng-mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên." (1Các Vua 13:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở-trách bàn-thờ mà nói rằng: Hỡi bàn-thờ, bàn-thờ! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là (Giô-sép/ Giô-si-a). Nó sẽ dâng trên mầy những thầy tế-lễ của các nơi cao, là người xông hương trên mầy, và người ta sẽ thiêu trên mầy hài-cốt của người chết." (1Các Vua 13:2)

8. "Trong ngày đó, thầy tiên-tri tỏ một dấu lạ, rằng: Nầy là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán: (Bàn ăn/ Bàn-thơ) sẽ nứt, tro trên bàn-thờ sẽ đổ xuống đất." (1Các Vua 13:3)

9. "Khi vua Giê-rô-bô-am nghe lời hăm-dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn-thờ tại Bê-tên, thì người giơ (chân/ tay) ra trên bàn-thờ mà bảo rằng: Hãy bắt nó đi." (1Các Vua 13:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên-tri bèn trở nên khô, không thế co lại vào mình được." (1Các Vua 13:4)

    Đúng hay Sai?

11. "Bàn-thờ cũng nứt ra, và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng-mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra." (1Các Vua 13:5)

    Đúng hay Sai?

12. Người của Đức Chúa Trời không cầu-khẩn Đức Giê-hô-va cho vua thì tay vua vẫn bị khô." (1Các Vua 13:6)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)