Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 97. Chim Quạ Mang Đồ Ăn Cho Ê-li - (1Các Vua 17:1-7)  


97. CHIM QUẠ MANG ĐỒ ĂN CHO Ê-LI

(1Các Vua 17:1-7)


Câu Gốc:

"Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe." (1Các Vua 17:6)


Điền vào chỗ trống:

1. "Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có ___________, cũng không có _____________." (1Các Vua 17:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang (biển/ Giô-đanh)." (1Các Vua 17:2-3)

3. "Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho (chim quạ/ chim cú) nuôi ngươi tại đó." (1Các Vua 17:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Ê-li khônh vâng theo lời của Đức Giê-hô-va mà đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. (1Các Vua 17:5)

    Đúng hay Sai?

5. "Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người;" (1Các Vua 17:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "và người (tắm/ uống) nước khe." (1Các Vua 17:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa." (1Các Vua 17:7)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)