Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 98. Ê-li Giúp Một Bà Góa Nghèo - (1Các Vua 17:8-24)  


98. Ê-LI GIÚP MỘT BÀ GÓA NGHÈO

(1Các Vua 17:8-24)


Câu Gốc:

"Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày." (1Các Vua 17:15)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một (vua/ người góa-bụa) ở thành ấy lo nuôi ngươi." (1Các Vua 17:8-9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn-bà góa lượm củi." (1Các Vua 17:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. " Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đờn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút (trà/nước) trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng (thịt/ bánh) nữa." (1Các Vua 17:10-11)

4. "Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ (ngủ/ chết)." (1Các Vua 17:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi." (1Các Vua 17:13)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

6. "Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: __________ sẽ không hết trong vò, và __________ sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất." (1Các Vua 17:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mình nó chẳng còn (mồ hôi/ hơi thở)." (1Các Vua 17:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó." (1Các Vua 17:21)

    Đúng hay Sai?

9. Nhưng Đức Giê-hô-va không nhậm lời của Ê-li (1Các Vua 17:22)

    Đúng hay Sai?

10. "Linh-hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại." (1Các Vua 17:22)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

11. "Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng ______________." (1Các Vua 17:23)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)