Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 100. Tiếng Nhỏ Nhẹ - (1Các Vua 19:11-18)  


100. TIẾNG NHỎ NHẸ

(1Các Vua 19:11-18)


Câu Gốc:

"Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. Sau cơn động-đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ." (1Các Vua 19:11-12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va." (1Các Vua 19:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một (ngọn lửa/ ngọn gió) mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá." (1Các Vua 19:11)

3. "nhưng (không có/ có) Đức Giê-hô-va trong trận gió" (1Các Vua 19:11)

4. " Sau trận gió có cơn (sóng thần/ động-đất)" (1Các Vua 19:11)

5. "(có/ không có) Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất." (1Các Vua 19:11)

6. "Sau cơn động-đất có (đám lửa/ đám tiệc)" (1Các Vua 19:12)

7. "(không có/ có) Đức Giê-hô-va trong đám lửa." (1Các Vua 19:12)

8. " Sau đám lửa, có một (tiếng êm-dịu/ tiếng hát) nhỏ-nhẹ." (1Các Vua 19:12)


Điền vào chỗ trống:

9. "Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy ___________ ___________ bao-phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang;" (1Các Vua 19:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây?" (1Các Vua 19:13)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

11. "Người thưa rằng: Tôi rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước của Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ ________ __________ tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng-sống tôi." (1Các Vua 19:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

12. "Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có (quì gối xuống/ ăn uống) trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó." (1Các Vua 19:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)