Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 70. An-ne - (1Sa-mu-ên 1:1-19)  


70. AN-NE

(1Sa-mu-ên 1:1-19)


Câu Gốc:

"An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ." (1Sa-mu-ên 1:10)


Điền vào chỗ trống:

1. "Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ _________ _________ nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó." (1Sa-mu-ên 1:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Vả, An-ne nói trong (trí/ lòng), chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng; nên Hê-li tưởng nàng say," (1Sa-mu-ên 1:13)

3. "An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi (giải bày/ giấu kín) lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 1:15)

4. "Hê-li bèn tiếp rằng: Hãy đi (bình yên/ vội vàng), nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài!" (1Sa-mu-ên 1:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. An-ne lui ra và vẫn còn buồn rầu. (1Sa-mu-ên 1:18)

    Đúng hay Sai?

6. "Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma." (1Sa-mu-ên 1:19)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)