Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 71. Sa-mu-ên Ra Đời - (1Sa-mu-ên 1:20-28)  


71. SA-MU-ÊN RA ĐỜI

(1Sa-mu-ên 1:20-28)


Câu Gốc:

"Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài." (1Sa-mu-ên 1:27)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đương trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 1:20)

    Đúng hay Sai?

2. "Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hằng năm và làm xong sự hứa nguyện mình." (1Sa-mu-ên 1:21)

    Đúng hay Sai?

3. An-ne cũng đi cùng chồng và mang Sa-mu-ên theo nữa (1Sa-mu-ên 1:22)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại (Giêrusalem/ Silô), cùng đem theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm." (1Sa-mu-ên 1:24)

5. "Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến (Ên-ca-na/ Hê-li)." (1Sa-mu-ên 1:25)


Điền vào chỗ trống:

6. "Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa! Xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng __________ __________ Đức Giê-hô-va; tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó." (1Sa-mu-ên 1:26)

7. "Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi __________ __________. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài." (1Sa-mu-ên 1:27)

8. "Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó ___________ __________ _____________. " (1Sa-mu-ên 1:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 1:28)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)