Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 72. Hê-li và Hai Con Trai Gian Tà - (1Sa-mu-ên 2:12-36)  


72. HÊLI VÀ HAI CON TRAI GIAN TÀ

(1Sa-mu-ên 2:12-36)


Câu Gốc:

"Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại." (1Sa-mu-ên 2:30)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Hai con trai của Hê-li là người (tốt lành/ gian tà), chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 2:12)

2. "Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn (chăn bầy/ thơ ấu), thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai." (1Sa-mu-ên 2:18)

3. Hê-li nói cùng các con trai mình rằng "Chẳng khá làm như vậy, hỡi con; điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành; (Ta/ bay) khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội." (1Sa-mu-ên 2:24)


Điền vào chỗ trống:

4. "Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, __________ ___________ ___________ sẽ đoán xét nó; nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? " (1Sa-mu-ên 2:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó." (1Sa-mu-ên 2:25)

    Đúng hay Sai?

6. "Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người." (1Sa-mu-ên 2:26)

    Đúng hay Sai?

Một người của Đức Chúa Trời đến cùng Hê-li và nói rằng "Đức Giêhôva có phán như vầy:"

7. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi, là Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi: một trong hai đứa sẽ chết trong một ngày. (1Sa-mu-ên 2:34)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ ___________ ___________; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta." (1Sa-mu-ên 2:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)