Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 73. Sa-mu-ên Được Kêu Gọi - (1Sa-mu-ên 3:1-20)  


73. SA-MU-ÊN ĐƯỢC KÊU GỌI

(1Sa-mu-ên 3:1-20)


Câu Gốc:

"Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư." (1Sa-mu-ên 3:19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li." (1Sa-mu-ên 3:1)

    Đúng hay Sai?

2. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: "Tôi đang ở đâu đây?" (1Sa-mu-ên 3:4)

    Đúng hay Sai?

3. "Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại." (1Sa-mu-ên 3:5)

    Đúng hay Sai?

4. Đức Giê-hô-va chẳng gọi Sa-mu-ên nữa (1Sa-mu-ên 3:6)

    Đúng hay Sai?

5. "Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ." (1Sa-mu-ên 3:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài (đương nghe/ đương mệt)!" (1Sa-mu-ên 3:10)

7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm ra trong (Ê-díp-tô/ Y-sơ-ra-ên) một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng." (1Sa-mu-ên 3:11)

8. "Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một (cái răng/ lời) nào của người ra hư." (1Sa-mu-ên 3:19)

9. "Từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm (tiên tri/ đứa trẻ) của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 3:20)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)