Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 74. Sự Chiếm Lấy và Trả Lại Hòm Giao Ước - (1Sa-mu-ên 4:1-7:2)  


74. SỰ CHIẾM LẤY VÀ TRẢ LẠI HÒM GIAO ƯỚC

(1Sa-mu-ên 4:1-7:2)


Câu Gốc:

"Bấy giờ, dân Bết-Sê-mết nói: Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí thánh?" (1Sa-mu-ên 6:20)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Y-sơ-ra-ên ra trận đón những người (Phi-li-tin/ Ê-díp-tô)" (1Sa-mu-ên 4:1)

2. " lúc giáp trận, Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin (cười nhạo/ đánh bại)" (1Sa-mu-ên 4:2)


Điền vào chỗ trống:

3. "Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói rằng: Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Phi-li-tin đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh __________ giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô; phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta!" (1Sa-mu-ên 4:3)

4. "Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi ___________ phải rúng động." (1Sa-mu-ên 4:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Dân Phi-li-tin bèn sợ, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: Khốn nạn cho chúng ta thay! Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy!" (1Sa-mu-ên 4:7)

    Đúng hay Sai?

6. Thế thì người Phi-li-tin đầu hàng và chạy trốn. (1Sa-mu-ên 4:9-10)

    Đúng hay Sai?

7. "Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết." (1Sa-mu-ên 4:11)

    Đúng hay Sai?

8. "Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn, để ở bên Đa-gôn." (1Sa-mu-ên 5:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Sáng ngày sau, dân Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn nằm sải (lưng/ mặt) úp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó." (1Sa-mu-ên 5:3)

10. "Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy (bịnh trĩ lậu/ mưa đá) hành hại Ách-đốt và địa phận nó." (1Sa-mu-ên 5:6)


Điền vào chỗ trống:

11. Sau khi hòm giao ước đem sự hủy diệt trên Gát, dân xứ đó mang hòm đến Ec-rôn và dân sự "sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Phi-li-tin, mà nói rằng: Hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải _________. " (1Sa-mu-ên 5:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

12. "Chúng nó sai sứ đến dân Ki-ri-át-Giê-a-rim mà nói rằng: Dân Phi-li-tin đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi." (1Sa-mu-ên 6:21)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)