Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 75. Sau-lơ Được Chọn Làm Vua Y-sơ-ra-ên - (1Sa-mu-ên 9:1-12:25)  


75. SAU-LƠ ĐƯỢC CHỌN LÀM VUA Y-SƠ-RA-ÊN

(1Sa-mu-ên 9:1-12:25)


Câu Gốc:

"Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!" (1Sa-mu-ên 12:24)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Có một con trai, tên là Sau-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Y-sơ-ra-ên chẳng ai lịch sự bằng người; người (thấp/ cao) hơn cả dân sự từ vai trở lên." (1Sa-mu-ên 9:2)

2. "Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Kìa là người mà ta đã bảo ngươi; ấy người sẽ (chuẩn bị/ quản trị) dân ta." (1Sa-mu-ên 9:17)

3. "Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái (lớn/ nhỏ) hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là (lớn/ hèn mọn) hơn hết các nhà của chi phái Bên-gia-min." (1Sa-mu-ên 9:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Sau-lơ" (1Sa-mu-ên 10:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Sa-mu-ên nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-ba, rồi nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô; ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi _________ hà hiếp các ngươi." (1Sa-mu-ên 10:17-18)

6. "Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm; các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: Xin hãy lập một ___________ quản trị chúng tôi! Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và từ hằng ngàn người." (1Sa-mu-ên 10:19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Sa-mu-ên nói cùng cả dân sự rằng: Các ngươi có thấy người mà (Đức Giê-hô-va/ người ta) đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: Nguyện vua vạn tuế!" (1Sa-mu-ên 10:24)

8. "Bấy giờ, Sa-mu-ên nói cùng cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ta đã (làm ngơ/ vâng theo) mọi lời các ngươi nói cùng ta; ta đã lập một vua trên các ngươi;" (1Sa-mu-ên 12:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn." (1Sa-mu-ên 12:14)

    Đúng hay Sai?

10. "Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lịnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi." (1Sa-mu-ên 12:15)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)