Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 76. Trận Chiến Của Giô-na-than và Lời Thề Của Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 14:1-46)  


76.TRẬN CHIẾN CỦA GIÔ-NA-THAN VÀ LỜI THỀ CỦA SAU-LƠ

(1Sa-mu-ên 14:1-46)


Câu Gốc:

"Vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (1Sa-mu-ên 14:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Một ngày kia, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình, mà rằng: Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Phi-li-tin, đóng ở phía bên kia. Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay." (1Sa-mu-ên 14:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Giô-na-than nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (1Sa-mu-ên 14:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Trong trận thứ nhứt nầy, Giô-na-than và kẻ vác binh khí người giết chừng (mười/ hai mươi) người, trong một khoảng nửa công đất." (1Sa-mu-ên 14:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Cũng trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên bị mệt đuối. Vả lại, Sau-lơ có thề cùng dân sự rằng: Đáng rủa sả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cừu địch ta! Vì vậy, cả dân sự đều cữ không ăn vật thực gì hết." (1Sa-mu-ên 14:24)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Nhưng (Giô-na/ Giô-na-than) không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình cầm nơi tay chấm vào tàng mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng, thì mắt người sáng ra." (1Sa-mu-ên 14:27)

6. "Ồ! Chớ chi ngày nay dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Phi-li-tin đã (nhỏ/ lớn) hơn biết bao!" (1Sa-mu-ên 14:30)

7. "Giô-na-than bị chỉ ra. Sau-lơ nói cùng Giô-na-than rằng: Hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Giô-na-than thú thật rằng: Tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong; nầy tôi đây phải (sống/ chết)." (1Sa-mu-ên 14:43)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Sau-lơ nói: "Không, con trai ta, con sẽ không chết đâu!" (1Sa-mu-ên 14:44)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

9. "Nhưng dân sự đáp cùng Sau-lơ rằng: Uả! Giô-na-than, là người đã làm cho Y-sơ-ra-ên được đại thắng dường kia, phải chết sao? Điều đó chẳng nên! Chúng tôi chỉ sanh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất; vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy, dân sự ____________ ___________ Giô-na-than, và người khỏi bị xử tử." (1Sa-mu-ên 14:45)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)