Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Sa-mu-ên > 77. Đức Chúa Trời Bỏ Sau-lơ - (1Sa-mu-ên 15:10-35)  


77. ĐỨC CHÚA TRỜI BỎ SAU-LƠ

(1Sa-mu-ên 15:10-35)


Câu Gốc:

"Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;" (1Sa-mu-ên 15:22)


Điền vào chỗ trống:

1. "Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên như vầy: Ta _________ _________ vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm." (1Sa-mu-ên 15:10-11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Sa-mu-ên đi đến cùng Sau-lơ; Sau-lơ nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Tôi đã làm theo lịnh của Đức Giê-hô-va." (1Sa-mu-ên 15:13)

    Đúng hay Sai?

3. "Sa-mu-ên hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao?" (1Sa-mu-ên 15:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Sau-lơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người A-ma-léc đến; vì dân sự đã (diệt/ tha) những con tốt nhứt về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông; vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi." (1Sa-mu-ên 15:15)

5. "Sao ngươi (vâng theo/ không vâng theo) lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?" (1Sa-mu-ên 15:19)

6. "Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi thật có (bất tuân/ nghe theo) lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm; tôi có đem A-ga, vua dân A-ma-léc về, và diệt hết dân A-ma-léc." (1Sa-mu-ên 15:20)

7. "Sa-mu-ên nói: Vả, sự vâng lời (xấu hơn/ tốt hơn) của tế lễ" (1Sa-mu-ên 15:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. " Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua." (1Sa-mu-ên 15:23)

    Đúng hay Sai?

9. "Sa-mu-ên nói cùng người: Ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Y-sơ-ra-ên khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi." (1Sa-mu-ên 15:28)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

10. "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác; vì người ___________ __________ về việc Sau-lơ; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." (1Sa-mu-ên 15:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)